Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Akty prawne
    Akty prawne (1)

Statut Powiatu
    Statut Powiatu (1)

Symbole Powiatu
    Symbole Powiatu (1)
    Archiwum (1)

Rada Powiatu
    Rada Powiatu (1)
    Skład (2)
    Sesje (2)
    Transmisje sesji Rady Powiatu (1)
    Uchwały (2)
    Stanowiska (2)
    Komisje (2)
        Terminy posiedzeń Komisji 2018-2023 (1)
        Protokoły - kadencja 2018-2023 (7)
    Skargi i wnioski i petycje (1)
    Interpelacje i zapytania (1)
    Debata nad raportem o stanie Powiatu (1)
    Archiwum (1)
        UCHWAŁY (2)
        STANOWISKA (2)
        Skład (1)
        KOMISJE (0)
            2006-2010 (5)
            2010-2014 (7)
        SESJE (0)
            2006 - 2010 (1)
            2010 - 2014 (1)

Zarząd Powiatu
    Zarząd Powiatu (1)
    Przewodniczący (1)
    Członkowie (1)
    Protokoły z posiedzeń (1)
    Uchwały (1)
    Z prac Zarządu (1)
    Sprawozdania z wykonania uchwał Rady (1)
    Archiwum - kadencja 2014-2018 (3)
    Archiwum (0)
        Protokoły z posiedzeń (2)
        Uchwały (2)
        Z prac Zarządu (2)

Starostwo Powiatowe
    Starostwo Powiatowe (1)
    Regulamin Organizacyjny (5)
    Starosta Brodnicki (1)
    Wicestarosta (1)
    Sekretarz Powiatu (1)
    Skarbnik Powiatu (1)
    Geodeta Powiatowy (1)
    Wydziały (1)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Finansowy (1)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
        Wydział Komunikacji i Transportu (1)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych (1)
        Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1)
        Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (1)
        Wydział Informatyki (1)
        Biuro Rady i Zarządu (1)
        Biuro Prawne (1)
        Rzecznik Prasowy (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Audytor Wewnętrzny (1)
        Inspektor Ochrony Danych (1)
        Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Wewnętrznej (1)
        Samodzielne Stanowisko do Spraw Windykacji (1)
        Samodzielne Stanowisko do Spraw Zarządzania Ruchem Drogowym (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
        Archiwum Zakładowe (1)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (1)
    Informacje (0)
        Wydział Architektury i Budownictwa (10)
        Wydział Ochrony Środowiska (13)

Zintegrowany System Zarządzania

Jak załatwić sprawę
    Wydział Organizacyjny RZECZY ZNALEZIONE (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (0)
        Aktualności w Wydziale Architektury i Budownictwa ważne! (4)
            Publiczny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowlanych (1)
        Rejetry zgłoszeń budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa Budowlanego (17)
        Katalog usług realizowanych w wydziale Architektury i Budownictwa (1)
            Karta usług nr WB.1. Pozwolenie na budowę (1)
            Karta usług nr WB.2. Pozwolenie na rozbiórkę (1)
            Karta usług nr WB.3. Zmiana pozwolenia na budowę (1)
            Karta usług nr WB.4.Przeniesienie pozwolenia na budowę (1)
            Karta usług nr WB.5. Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych nie wymagającycej/ ych pozwolenia na budowę (1)
            Karta usług nr WB.6. Zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z art. 29 ust 1 pkt 1a, 2b, 19a Pb (1)
            Karta usług nr WB.7.Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (1)
            Karta usług nr WB.8.Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (1)
            Karta usług nr WB.9.Zaświadczenie stwierdzające samodzielnosć lokalu (1)
            Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości (1)
            Wniosek z art. 34 o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (1)
            Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępostwo od przepisów techniczno - budowlanych (PB-0) (1)
            E- Budownictwo - wypełnij wniosek online (1)
            Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego z art. 37a (PB-8) (1)
            Karta usług nr WB.10. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m2 (1)
        KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (1)
    Wydział Geodezji,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
        Zwrot nieruchomości wywłaszczonych. (1)
        Nieodpłatne przyznanie na własność dzialki dożywotniej i siedliskowej. (1)
        Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej. (1)
        Gleboznawcza klasyfikacja gruntów. (1)
        Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (1)
        Oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd. (1)
        Udzielanie zezwoleń na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń . (1)
        Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. (1)
        Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. (1)
        Odszkodowania za drogi publiczne. (1)
        Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. (1)
        Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. (1)
    -- PODGiK (3)
    -- PZUDP (1)
    -- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (1)
        Wydawanie informacji o danych przedmiotowych i podmiotowych. (1)
        Dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia strony. (1)
    Wydział Ochrony Środowiska (2)
        Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (1)
        Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (1)
        Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów (1)
        Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (1)
        Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (1)
        Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego (1)
        Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys m3/rok bez użycia środków strzałowych (1)
        Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin (1)
        Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (1)
        Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (1)
        Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (1)
        Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (1)
        Zmiana lasu na użytek rolny (1)
        Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z UPUL (1)
        Zezwolenie na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu (1)
        Wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiąc (1)
        Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczgólnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obi (1)
        Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 20 (1)
        Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wo (1)
        Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym (1)
        Wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu okazów zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (1)
        Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi (1)
        Wydawanie decyzji zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i ok (1)
        Udostępnianie nieodpłatne informacji geologicznej (1)
        Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych złóż kruszywa naturalnego (1)
        Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (1)
        Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu gruntu w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (1)
        Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów (8)
    Wydział Komunikacji i Transportu (0)
        Rejestracja pojazdów (14)
        Wydawanie uprawnień (6)
        Szkolenie kierowców (3)
        Stacje kontroli pojazdów/Uprawnienia diagnosty (2)
        Transport (7)
        Odbiór pojazdu usuniętego na parking strzeżony (1)
    Wydział Edukacji,Kultury i Sportu (1)
        Stawki dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Brodnicki (1)
        Uzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. (1)
        Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych (1)
        Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej (1)
    Wydział Promocji i Rozwoju,Turystyki i Spraw Społecznych (0)
        Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku (1)
        Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu/ flagi Powiatu Brodnickiego (1)
    Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (7)

Nieodpłatna Pomoc Prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

Ankieta

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
    Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym (1)
    Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (4)
        Archiwum (1)
    Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jednostek organizacyjnych powiatu (2)

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Raport (1)
    Obsługa (1)
    Zarządzenie i Procedura obsługi (1)

Gospodarstwa Pomocnicze Starostwa Powiatowego

Jednostki Organizacyjne Powiatu
    Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (1)
    Szkoły i placówki oświatowe (0)
        Szkoły (4)
        Placówki oświatowe (1)
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (5)
    Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy (1)
    Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (1)
    Powiatowe Centrum Obsługi (1)

Powiatowe Osoby Prawne
    Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (1)

Powiatowe służby,inspekcje i straże
    Powiatowe służby,inspekcje i straże (1)
    Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy (1)
    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (1)
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy (1)

Budżet Powiatu
    Budżet Powiatu (1)
    Uchwały budżetowe (19)
    Sprawozdania roczne z wykonania budżetu (18)
    Informacje o przebiegu wykonania budżetu (21)
    Sprawozdania (1)
    Sprawozdania finansowe (4)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2022 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2021 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2020 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2019 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2018 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (3)
    Oświadczenia majątkowe w 2017 r. (0)
        Członkowie Zarządu Powiatu w Brodnicy (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2016 r (0)
        Czlonkowie Zarządu Powiatu w Brodnicy (1)
        Sekretarz Powiatu (1)
        Skarbnik Powiatu (1)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (1)
        Osoba zarządzająca powiatową osobą prawną (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2015 r. (0)
        Radni Powiatu (1)
    Oświadczenia majątkowe w 2014 r. (0)
        Radni Powiatu (0)

Kontrole
    Kontrole w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (1)

Ogłoszenia o przetargach oraz rokowaniach na zbycie nieruchomości
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych. (0)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. (0)

Ogłoszenie o najmach i dzierżawach
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (0)

Informacje nieudostępnione
    Informacje nieudostępnione (1)

Obwieszczenia i zawiadomienia
    Obwieszczenia Starosty Brodnickiego (1)
    Obwieszczenia Wojewody Kuj.-Pom. (0)
    Obwieszczenia Rady Miejskiej w Brodnicy / Burmistrza Brodnicy (1)
    Zawiadomienia (1)

Organizacje pozarządowe
    Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną (1)
    Stowarzyszenia (6)
    Fundacje (1)
    Linki - użyteczne adresy internetowe (1)
    Konkurs ofert (8)
        Archiwum (0)
    Zadanie publiczne realizowane w trybie małych grantów (0)

Ogłoszenia

Petycje
    Petycje w 2019 r. (1)
    Petycje w 2018 r. (1)

Informacje
    Działalność lobbingowa (1)
    Wyniki analizy zdawalności ośrodków szkolenia kierowców (0)
        za rok 2021 (1)
        za rok 2020 (1)
        za rok 2019 (1)
        za rok 2018 (1)
        za rok 2017 (1)
        za rok 2016 (1)
        za rok 2015 (1)
        za rok 2014 (1)
        za rok 2013 (1)
    Wykaz ośrodków szkolenia kierowców (1)

Zamówienia Publiczne
    Zamówienia równe lub przekraczające 130000 zł (66)
        Wybór ofert (13)
    Zamówienia poniżej 130000 zł (14)

Przetargi inne
    Ogłoszenie o przetargu (1)

Oferty

WYBORY SAMORZĄDOWE
    Wybory samorządowe 2018 (1)

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy

Rozkład jazdy
    Rozkład jazdy (1)

Historia pojazdu
    Historia pojazdu (1)

Programy i Plany
    Ochrona Środowiska (3)
    Program Współpracy Powiatu Brodnickiego (3)
    Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022 (3)
    Piecza zastępcza (1)

Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
    Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu (1)

Redakcja
    Zespół redakcyjny (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij