Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie powiatu Raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Powiatu Brodnickiego w 2021 roku

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu.


Głos mieszkańców w Debacie nad Raportem o stanie powiatu.

W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w Debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w Debacie nad raportem o stanie Powiatu Brodnickiego wraz z klauzulą informacyjną dotyczacą przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w debacie nad raportem o stanie powiatu.