KOMUNIKAT

w sprawie świadczenia porad prawnych

 

 

Starosta Brodnicki informuje, że z dniem 19 lipca 2021 r. przywrócone zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, według harmonogramu:

- poniedziałek i czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.00,

- środa od godz. 13.00 do godz. 17.00.

 Udzielanie porad prawnych w sposób bezpośredni odbywa się również w pozostałych punktach zlokalizowanych na terenie powiatu brodnickiego, tj.:

1) nieodpłatna pomoc prawna:

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00,

- Gminny Ośrodek Kultury w Osieku, wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00 oraz piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00;

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

 Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56/4950800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy (7.30 – 15.30).

 Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

We wszystkich punktach obowiązują środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

    

                                                                                                               wz. STAROSTY 

                                                                                                       /-/ Stanisław Kosakowski

           wicestarosta

 

INFORMACJA
Starosty Brodnickiego
o działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna (dalej: NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dalej: NPO) w 2021 roku na terenie powiatu brodnickiego udzielane będzie w trzech punktach:

 

 1. 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00.
 2. 2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczyć będą osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 13.00 do 17.00
  - we wtorki - w godz. od 13.00 do 17.00 - specjalizacja nieodpłatna mediacja
  3. Punkt usytuowany:
  a) w lokalu biurowym nr 20 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, czwartki - w godz. od 8.00 do 12.00,
  - we środy - w godz. od 13.00 do 17.00.
  b) w lokalu biurowym nr 1 znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, według harmonogramu:
  - we wtorki - w godz. od 12.00 do 16.00,
  - w piątki - w godz. od 9.00 do 13.00.

zgodnie z zawartymi na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, porozumieniami z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Wójtem Gminy Osiek, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem NPP/NPO składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z NPP/NPO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Udzielanie NPP/NPO odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie NPP/NPO odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 56 49 50 800.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Starosta Brodnicki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Piotr Boiński

                                                                                                                                                                  

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPłATNEGO PORADNICTWA, LISTA PUNKTÓW NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRODNICKIEGO, INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO JEJ OTRZYMANIA, ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE OPINII O UDZIELONEJ NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ