KOMUNIKAT

Starosty Brodnickiego
z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego

 

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z póżn. zm.) Starosta Brodnicki informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 28 marca 2022 r. będzie odbywać się na terenie powiatu brodnickiego osobiście w punkcie, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

 

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56 495 08 00 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

 

 

 

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU BRODNICKIEGO

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2023 roku na terenie powiatu brodnickiego udzielane będą w 3 punktach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  PROWADZĄCY ADRES DYŻURU DNI I GODZINY SPECJALIZACJA
1 Punkt Adwokatów i Radców Prawnych Brodnica
ul. Kamionka 18
pok. 12
pon. - pt.
godz. 8:00 - 12:00
-
2 Punkt Stowarzyszenia
SURSUM CORDA
Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
pok. 20
pon., śr.13:00 - 17:00
czw. 08:00 - 12:00
-
Osiek 81
Centrum Kultury
i Sportu
wt. 12:00 - 16:00
pt. 8:00 - 12:00
-
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
3 Punkt Stowarzyszenia
SURSUM CORDA
Brodnica
ul. Kamionka 18
pok. 12
pon. - pt.
godz. 13:00 - 17:00
we wtorki:
mediacja*

* W przypadku, gdy nie zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji podczas dyżuru świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Osoby uprawnione

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba udzielająca porady prawnej może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Osoba udzielająca porady może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia porady są chronione i poufne.

 

Udzielanie porad prawnych osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być udzielone, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wyżej wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy prawnej składają Staroście, w formie papierowej na adres: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub elektronicznej na adres e-mail: starostwo@brodnica.com.pl oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Zakres nieodpłatnej mediacji

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Zapisy

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. 56 49 50 800, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Udzielanie porad prawnych odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością.

 

Możliwość wyrażenia opinii na temat porady prawnej

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając tzw. "Kartę pomocy B".

Link do karty pomocy część B

Wyżej wymienioną opinię można:

 • wrzucić do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie porady prawnej,
 • przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@brodnica.com.pl,
 • osoby ze szczególnym potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub ustnie pod numerem telefonu: 56 495 08 09.

 

Pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 3. W zakresie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis).
 4. Ponadto z treści art. 37 ust. 7 ww. ustawy wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, pomoc nie może być udzielana.

 

Porady prawne w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną lub sanitarną występującą na terenie powiatu brodnickiego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, Starosta może podjąć decyzję o zapewnieniu im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
W wyżej wymienionych okolicznościach osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Natomiast opinie na temat otrzymanej porady pranej można przesłać na adres e-mail: starostwo@brodnica.com.pl.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju, także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Lista dyżurów dostępna na stronie: DYŻURY SPECJALISTYCZNE – KOMUNIKAT

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPłATNEGO PORADNICTWA LISTA PUNKTÓW NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRODNICKIEGO

EDUKACJA PRAWNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH