Wydział Organizacyjny
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
tel. 56 495 08 09

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2019 r., poz. 908)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. 2006 r., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)

Przyjmowanie rzeczy:

Do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu brodnickiego lub przez mieszkańca Powiatu Brodnickiego, za wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku, lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni przekazuje rzecz staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru
  • rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej); albo znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty (obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem); w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania,
  • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
  • przypadku, gdy przechowywanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym się znajduje.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 (II piętro, pokój nr 201).
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie sporządza się protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, niezwłocznie wzywa się tę osobę do odbioru rzeczy.
2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana:
  • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł - dokonuje się wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy;
  • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza się ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy, zobowiązana jest złożyć wniosek o wydanie rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.
Przed wydaniem rzeczy podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.
Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Powiat Brodnicki.
Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.
Znalazcy, który rzecz odebrał wydaje się zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację wydaniu rzeczy.
Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych: załączniki poniżej