1. Zbiory Dzienników Urzędowych:
  2. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Powiatu w Brodnicy dostępne są na stronach:
  3. Akty prawa miejscowego stanowione przez Starostę Brodnickiego:

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Starosta Brodnicki udostępnia w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu i do pobrania Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Powiatu w Brodnicy, w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) w tzw. „kiosku internetowym” znajdującym się na parterze siedziby Starostwa przy ul. Kamionka 18.

Pomocy w tym zakresie udziela pracownik Punktu Informacyjnego.

Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne i następuje na wniosek.

Wysokość opłat określona została w Zarządzeniu Nr 26/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 8 listopada 2012 r., i wynosi:

1) w formie wydruku czarno-białego w formacie A4:

- 0,13 zł za druk jednostronny,

- 0,24 zł za druk dwustronny,

2) w formie wydruku czarno-białego w formacie A3:

- 0,26 zł za druk jednostronny,

- 0,48 zł za druk dwustronny.

Podstawowe akty prawne