1. Zbiory Dzienników Urzędowych:
  2. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Powiatu w Brodnicy dostępne są na stronach:
  3. Akty prawa miejscowego stanowione przez Starostę Brodnickiego:

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych Starosta Brodnicki udostępnia w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu    i do pobrania Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Powiatu w Brodnicy oraz Starostę Brodnickiego w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Pomocy w zakresie udziela pracownik Punktu Informacyjnego.

 

Wydanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne  i następuje na wniosek . Wniosek o wydanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Wysokość opłat określona została w zarządzeniu nr 6/2022 Starosty Brodnickiego z dnia 14 marca 2022 r. i wynosi:

1) w formie wydruku czaro-białego w formacie A4:

·        0,25 zł za druk jednostronny,

·      0,50 zł za druk dwustronny;

2) w formie wydruku czarno-białego w formacie A3:

·        0,50 zł za druk jednostronny,

·        1,00 zł za druk dwustronny.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  w związku z udostępnieniem wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych