Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Nazwa Wydziału:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica

Osoba prowadząca sprawy:

Stanisław Iwański tel. 56 4950857, e-mail stanislaw.iwanski@brodnica.com.pl

Podstawa prawna: (art 28 b, 28 ba, 28 bb, 28c, 28d) - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 7 maja 1989 r. - (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j. ze zm.)

 

Dokumentacja składana jest na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej poprzez geoportal powiatowy:

 

założenie konta lub logowanie na konto założone:

 

https://mapa.brodnica.com.pl/map/mat/mat.php

- dokumentacja zawiera propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zamieszczona na aktualnej mapie zasadniczej (mapa do celów projektowych) - projekt w formacie dxf, mapy format pdf.

- projekt w formacie dxf w układzie geodezyjnym 2000 (18) (każdy rodzaj sieci zapisany na innej zidentyfikowanej warstwie).

 

Opłata:

- wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty,

- opłatę za uzgodnienie  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu , obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy, pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia,

- opłatę należy uiścić gotówką w kasie ( czynna od 9:00 do 14:00 )  lub przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

40 9484 1150 2200 0001 5979 0021

Narada koordynacyjna:

O sposobie i terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca jest informowany poprzez geoportal.