Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się w drodze:

  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (tablice ogłoszeń),
  • wstępu na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

  • na wniosek zainteresowanego.

 Prawo do informacji publicznej w myśl  art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesyłać za pośrednictwem poczty, składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy lub złożyć w formie elektronicznej w następujący sposób:

  •   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@brodnica.com.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP, znajdującej się pod adresem skrytki odbiorczej: /q4fn0qr237/SkrytkaESP. Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z udostępnieniem informacji publicznej

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Brodnicy jest Starosta Brodnicki z siedzibą w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Tomasza Thiel. W sprawach związanych z ochroną danych może się Pani/Pan kontaktować drogą elektroniczną: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c  i  e  RODO, tj. realizacja złożonego wniosku
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy ORAZ PRZETWARZANIE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY, JAK I PROFILOWANIE:

Dane nie będąprzekazywane do państwa trzeciego – poza EOGlub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa, tj. przez okres 5 lat.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać
z wyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań  przez Administratora.

 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński