Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się w drodze:

  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (tablice ogłoszeń),
  • wstępu na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

  • na wniosek zainteresowanego.

 Prawo do informacji publicznej w myśl  art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesyłać za pośrednictwem poczty, składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy lub złożyć w formie elektronicznej w następujący sposób:

  •   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@brodnica.com.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP, znajdującej się pod adresem skrytki odbiorczej: /q4fn0qr237/SkrytkaESP. Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica;

2) inspektorem ochrony danych w  Starostwie Powiatowym w Brodnicy jest Pan Tomasz Thiel, kontakt: e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępnienia informacji publicznej, na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r  art. 6 ust 1 pkt c) mówiącego o tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające oraz każda osoba działająca z upoważnienia i na polecenie administratora, takie jak: pracownicy administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania związanych z udostępnieniem informacji publicznej oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późń. zm.);

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do kontroli przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość: udostępnienia informacji publicznej;

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński