Oświadczenie o stanie majątkowym, zwane dalej  "oświadczeniem  majątkowym",      

składają

radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą.

[Podstawa prawna: art. 25 c ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 2017, poz. 1868)]

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny  jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.

[Podstawa prawna: art. 25 c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 2017, poz. 1868)]

Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.

[Podstawa prawna: art. 25 c ust. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 2017, poz. 1868)]

Formularze oświadczeń majątkowych:

Formularze informacji o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej: