Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Na szczeblu powiatowym do kategorii powiatowych służb, inspekcji i straży, wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej zalicza się:

  • Komendę Powiatową Policji w Brodnicy
  • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy

Ponadto funkcjonują:

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy, którego kierownik jest organem niezespolonej administracji rządowej
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy, której kierownik jest organem zespolonej administracji rządowej