Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, prowadzony musi być według zasad w niej określonych, zapewniających otwartość i konkurencyjność.
W związku z powyższym, w tym miejscu publikowane są ogłoszenia i informacje związane z prowadzonym naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica;
2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy jest Pan Tomasz Thiel, kontakt: e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818;
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające oraz każda osoba działająca z upoważnienia i na polecenie administratora, takie jak: komisja do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane wybranego kandydata dołącza się do jego akt osobowych, dane kandydatów umieszczonych w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po upływie tego terminu odsyła się kandydatom, dane pozostałych kandydatów są odsyłane;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do kontroli przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Co do danych, na których pozyskanie i przetwarzanie konieczna była Pani/Pana zgoda, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej aplikacji;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

 

Nabór kandydatów na:

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, który obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenia

UWAGA

Ogłoszenia i informacje o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych powiatu publikowane będą na odpowiednich stronach biuletynu informacji publicznej każdej z tych jednostek.