Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, prowadzony musi być według zasad w niej określonych, zapewniających otwartość i konkurencyjność.
W związku z powyższym, w tym miejscu publikowane są ogłoszenia i informacje związane z prowadzonym naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1. ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy jest Starosta Brodnicki z siedzibą w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Tomasza Thiel. W sprawach związanych z ochroną danych może się Pani/Pan kontaktować drogą elektroniczną: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy na podstawie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy ORAZ PRZETWARZANIE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY, JAK I PROFILOWANIE:
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego – poza EOG lub do organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane wybranego kandydata dołączone zostaną do jego akt osobowych, dane kandydatów umieszczonych w protokole z przeprowadzonego naboru przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po upływie tego terminu dane pozostałych kandydatów będą odsyłane.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do usunięcia danych podanych dobrowolnie. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody, nadal pozostanie zgodne z prawem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

 

Nabór kandydatów na:

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, który obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenia

UWAGA

Ogłoszenia i informacje o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych powiatu publikowane będą na odpowiednich stronach biuletynu informacji publicznej każdej z tych jednostek.