1. Wejście do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kamionka 18 dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym do budynku (wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

2. Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika o swojej obecności.

3. Po otrzymaniu sygnału dzwonka pracownik Biura Podawczego jest zobowiązany do udzielenia pomocy klientowi w dotarciu do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych.

4. Pokojem obsługi osób niepełnosprawnych jest pokój nr 2.

5. Pracownik Biura Podawczego przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa.

6. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do pokoju nr 2 w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

7. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoby uprawnione mogą skorzystać z usługi składając powiadomienie za pośrednictwem:

  • e-mail na adres: starostwo@brodnica.com.pl
  • fax: 56 495 08 01
  • poczty na adres : Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
  • Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokój nr 9.

Formularz powiadomienia .

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.