Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 

Dane z rejestrów i ewidencji są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostepie do informacji publicznej.

 

Zawartość rejestrów i ewidencji jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione. Dane podlegajace ochronie udostępniane są wyłącznie osobom upowaznionym na ich wniosek.

 

Rejestry i ewidencje prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, w Wydziałach: