Uchwała Nr 1/1/2018  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2019 r.

Uchwała Nr 2/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 3/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażaenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 4/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 5/3/2018  z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr 6/3/2018  z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018- 2035.

Uchwała Nr 7/5/2019  z dnia 8 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i  doposażenie istniejących  pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uchwała Nr 8/6/2019  z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 9/8/2019  z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026".

Uchwała Nr 10/8/2019  z dnia  28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03- 04 - 0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy  to pieniądz pracuje dla mnie.  

Uchwała Nr 11/9/2019  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr 12/10/2019  z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Rozbudowa ul. Pruszyńskiego w Brodnicy".

Uchwała Nr 13/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  w 2019 roku  zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia  (z załącznikiem nr 1)

Uchwała Nr 14/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 15/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 16/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej zmiany przebiegu drogi gminnej  na terenie Miasta Brodnicy.

Uchwała Nr 17/12/2019  z dnia 19 lutego 2019 r.  w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brodnicy do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 18/12/2019  z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Łokietka w Brodnicy".

Uchwała Nr 19/13/2019  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 20/13/2019  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 21/14/2019  z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych  oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 22/14/2019  z dnia 8 marca 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019. 

Uchwała Nr 23/15/2019   z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 24/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 25/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dóg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 26/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080435C w miejscowości Anielewo, gmina Bobrowo na odcinku o długości 336,00 mb".  

Uchwała Nr 27/16/2019  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia.  

Uchwała Nr 28/16/2019  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożyku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwała Nr 29/16/2019   z dnia 26 marca  2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania planu finanowego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji  o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2018 rok.

Uchwała Nr 30/17/2019  z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 31/17/2019  z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026".

Uchwała Nr 32/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres 3 miesięcy.

Uchwała Nr 33/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 34/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brodnicy. 

Uchwała Nr 35/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy.

Uchwała Nr 36/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego  Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy. 

Uchwała Nr 37/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą  umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 38/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki w 2019 r.

Uchwała Nr 39/21/2019  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 40/22/2019  z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 41/22/2019   z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego  za 2018 rok.

Uchwała Nr 42/22/2019  z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany przebiegu drogi gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka tej drogi określonego działką nr 33/1 obręb 0009 Radoszki na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 43/23/2019  z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 44/24/2019  z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Powiat Brodnicki. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uchwała Nr 45/24/2019  z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej na zarządzanie podmiotem leczniczym.

Uchwała Nr 46/25/2019  z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 47/26/2019  z dnia 4 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 48/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla  inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080432 C w miejscowości  Kawki i Małki, gmina Bobrowo na odcinku o długości 1307,60 mb od skrzyżowania z DP 1823C".

Uchwała Nr 49/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.06.03.02 - 04-0005/18 Budowa i wypsoażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Brodnicy.

Uchwała Nr 50/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do wszystkich  pracowni kształcenia zawodowego  i pozostałych pomieszczeń w ramach projektu RPKP.06.03.02 - 04-0005/18 Budowa  i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.    

Uchwała Nr 51/28/2019  z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 52/28/2019  z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych na rzecz Gminy i Miasta Jablonowo Pomorkskie. 

Uchwała Nr 53/29/2019  z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 54/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 55/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Brodnicy.

Uchwała Nr 56/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 57/31/2019  z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026".  

Uchwała Nr 58/32/2019  z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, ul. Lidzbarska 14, 87 - 300 Brodnica.

Uchwała Nr Nr 59/32/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora     I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy do składania oświadczeń woli.  

Uchwała Nr 60/33/2019  z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków: Pani Beaty Psuty, Pana Piotra Alichniewicza nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 61/33/2019  z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 62/33/2019   z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 222 ust. 3 za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr 63/34/2019  z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

Uchwała Nr 64/34/2019  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokstzałcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 65/35/2019  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

Uchwała Nr 66/36/2019  z dnia 16 wrzesnia 2019 r. w sprawie umorzenia należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Uchwała Nr 67/36/2019  z dnia 16 września 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 68/36/2019  z dnia 16 września 2019 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 69/36/2019  z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 70/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie użyczenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brodnicy  budynku  położonego w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury 3 na działce nr 989/4, dla której założona jest księga wieczysta nr KW 10258 i której właścicielem wraz z gruntem jest Użyczający.    

Uchwała Nr 71/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Uchwała Nr 72/37/2019   z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej , ul. Lidzbarska 14, 87- 300 Brodnica.

Uchwała Nr 73/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 74/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2019.

Uchwała Nr 75/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zaciągania kredytu długoterminowego przez Powiat Brodnicki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań  inwestycyjnych.    

Uchwała Nr 76/37/2019  z dnia 25 września 2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.  

Uchwała Nr 77/38/2019   z dnia 2 paździerrnika 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny kostki z rozbiórki chodników z drogi powiatowej nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie- Górale - Konojady na rzecz Miasta  i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 78/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 79/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 80/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę monitora dotykowego  i programu do obróbki zjęć , retuszowania  i projektowania w ramach projektu RPKP.10.02.03 - 04-0014/17 "Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie".

Uchwała Nr 81/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

Uchwała Nr 82/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.   

Uchwała Nr 83/40/2019   z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego  w 2020 r.

Uchwała Nr 84/40/2019   z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej  pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2020 roku.

Uchwała Nr 85/40/2019  z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.       

Uchwała Nr 86/41/2019  z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.  

Uchwała Nr 87/42/2019  z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy.

Uchwała Nr 88/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2025-2028".

Uchwała Nr 89/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 90/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 91/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2020 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 - 2035.

Uchwała Nr 92/45/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 93/45/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie  powiatu brodnickiego w 2020 r.  

Uchwała Nr 94/46/2019   z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Mileny Pieróg nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.   

Uchwała Nr 95/47/2019  z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gm. Świedziebnia".

Uchwała Nr 96/47/2019  z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 97/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 98/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym   oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 99/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego  oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 100/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym   nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 101/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym  przetargu pisemnym  nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 102/48/2019   z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.  

Uchwała Nr 103/49/2019   z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 104/49/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr 105/50/2019    z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystapienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2136/4 - obręb Brodnica - Miasto, będącej własnością Powiatu Brodnickiego i będącej w trwałym Zarządzie im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 106/50/2020   z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 107/50/2020  z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 108/51/2020  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat.

Uchwała Nr 109/52/2020  z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa dróg gminnych nr 080418C i 080421C na odcinku od miejscowości  Zgniłobłoty do miejscowości Buczek w gminie Bobrowo na odcinku  o długości 1.262 mb".

Uchwała Nr 110/53/2020  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".

Uchwała Nr 111/53/2020  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji w 2020 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony  i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 112/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickeigo przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 113/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 114/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych  w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Uchwała Nr 115/56/2020  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu  osobowego marki CHEVROLET AVEO oraz samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN  stanowiących własność Powiatu Brodnickiego. 

Uchwała Nr 116/58/2020  z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 117/59/2020  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodziezy i dorosłych.

Uchwała Nr 118/59/2020  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 119/59/2020   w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości oznaczonej działką numer 989/4, połozonej w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego w celu wykonania demontazu istniejącej stacji transformatorowej  słupowej.

Uchwała Nr 120/59/2020  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 121/59/2020  w sprawie przyznawania świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Uchwała Nr 122/59/2020  z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. woj. Kuj-Pom. 2020/1705/ogłoszony 27 marca 2020) 

Uchwała Nr 123/59/2020  w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2019 rok.

Uchwała Nr 124/60/2020  zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. 2020.2010/ogłoszony 8 kwietnia 2020) 

Uchwała Nr 125/61/2020  z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn."Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". 

Uchwała Nr 126/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenia jego skutków  na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Uchwała Nr 127/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych  w zakresie realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Uchwała Nr 128/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj.Kuj.- Pom. 2020.2182/ogłoszony 23 kwietnia 2020). 

Uchwała Nr 129/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługująym Powiat Brodnicki w 2020 r.

Uchwała Nr 130/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. woj. Kuj-Pom. 2020.2272/ogłoszony 30 kwietnia 2020)

Uchwała Nr 131/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2019 rok.

Uchwała Nr 132/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki - Florencja na odcinkiu o długości 720,00 mb na dz. nr 106/2,91/8,92/2,93/1,97/7,94/1,97/8,97/12,97/9,97/10 - obręb Małki, gmina Bobrowo".

Uchwała Nr 133/65/2020  z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. 2020.2505/ogłoszony 12 maja 2020)

Uchwała Nr 134/66/2020  z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Uchwała Nr 135/66/2020  z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. (publikacja Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020.2743/ogłoszony 28 maja 2020)  

Uchwała Nr 136/67/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom. 2020.2993/ogłoszony 10 czerwca 2020)

Uchwała Nr 137/68/2020  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę komputerów przenosnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 "Nie pracuje dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie".

Uchwała Nr 138/70/2020  z dnia 3 lipca 2020 r.zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2020 rok.(publikacja Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom. 2020.3557/ogłoszony 7 lipca  2020)

Uchwała Nr 139/70/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 140/71/2020  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie ugody przez Sądem Rejonowym w Brodnicy w sprawie o sygn. akt.I Co 134/2020 z wniosku "CEZAS" Sp. z o.o.

Uchwała Nr 141/71/2020  z dnia 23  lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. (publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. 2020.3836/ ogłoszony  28 lipca 2020)

Uchwała Nr 142/71/2020  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej (odcinek od przedłużenia ul. Gajdy  - na wysokości działki o nr 516/9, do połączenia się działek o nr ewid. 2516/12 i 2516/15) wraz z drogą leśną działki nr 7276/1 i 2516/8".

Uchwała Nr 143/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym  przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedazy  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 144/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży lokalu stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej. 

Uchwała Nr 145/72/2020  z dnia 7  sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży loklau stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 146/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  w celu rozpatrzenia wniosku Pani Bożeny Smoły nauczycielki Zespołu Szkół Specjlanych w Brodnicy, ubiegjącej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 147/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Soni Bielickiej pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 148/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Izabeli Oiszewicz - Łobody nauczyclelki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej sie  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 149/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Zdrojewskiej nauczycielki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 150/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizcji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych  oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".

Uchwała Nr 151/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 (publikacja Dz. Urz.Woj. Kuj- Pom. 2020.4091/ ogłoszony 24 sierpnia 2020 r.)

Uchwała Nr 152/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej o przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

Uchwała Nr 153/73/2020  z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 154/73/2020  z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa  - edycja 2020".

Uchwała Nr 155/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamwiającego dla starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Nr 156/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 157/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2020 r., , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognizy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art,.266 ust. 3 za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy  za I półrocze 2020 r. 

Uchwała Nr 158/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do dysponowania wyodręnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane sa środki z Solidarnościowego Funduszu Wspracia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Uchwała Nr 159/75/2020  z dnia 2 września 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickeigo przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu  oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 160/75/2020  z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiecie Brodnickim procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych.  

Uchwała Nr 161/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na okres do 10 lat.

Uchwała Nr 162/76/2020   z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej we wsi Bryńsk, gminie Lidzbark, powiecie działdowskim.

Uchwała Nr 163/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania  komisji przetargowej.

Uchwała Nr 164/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji  przetargowej.

Uchwała Nr 165/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 166/76/2020  z dnia 15 września 2020 r.    w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 167/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała Nr 168/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 169/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 170/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.  

Uchwała Nr 171/78/2020  z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2021r.

Uchwała Nr 172/78/2020  z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realziację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów niedopłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021 r.

Uchwała Nr 173/78/2020  z dnia 7 października 2020 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa.

Uchwała Nr 174/78/2020  z dnia  7 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

Uchwała Nr 175/79/2020  z dnia 14 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 176/80/2020  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL Vivaro stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 177/80/2020  z dnia 16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnckiego  na rok 2020.

Uchwała Nr 178/81/2020  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 179/81/2020  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, projektorów oraz programu umozliwiającego zaplanowanie kariery zawodowej w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 "Nie pracuję dla pieniędzy do pieniądz pracuje dla mnie". 

Uchwała Nr 180/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2021 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035.

Uchwała Nr 181/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 182/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 183/83/2020  z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 184/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138o ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, pn. " Świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy".

Uchwała Nr 185/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygynięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021r.  

Uchwała Nr 186/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo".

Uchwała Nr 187/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 188/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 189/85/2020  z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynnośc prawnych w zakresie realziacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy (Powiatowego Urzędu Pracy) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze  publiczym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publiczbnych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020".   

Uchwała Nr 190/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 191/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru instytycji zarządzającej  i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe.

Uchwała Nr 192/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

Uchwała Nr 193/87/2020  z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Uchwała Nr 194/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 95/47/2020 z dnia 10 grudnia 2019 r. o wyrażeniu opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gm.Świedziebnia".

Uchwała Nr 195/88/2020   z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28", dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020. 

Uchwała Nr 196/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 197/88/2020  z dnia 23 grudnia  2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035.

Uchwała Nr 198/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 199/89/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 200/90/2021  z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2021 - 2023 zadana publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 201/91/2021   z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Koncpecji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 202/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych "Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie  powuatu brodnickiego".

Uchwała Nr 203/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Fabia stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 204/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 205/93/2021  z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1822 C na odcinku od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny, gm Bobrowo.

Uchwała Nr 206/93/2021  z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opini do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080431 C na odcinku o długości ok. 2510,00 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1824 C relacji Kawki - Chojno do skrzyzowania z drogą powiatową nr 1821 C relacji Kruszyny  - Nieżywięć - Małki".

Uchwała Nr 207/95/2021  z dnia  4 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 208/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realziacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020.

Uchwała Nr 209/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pubicznych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł.

Uchwała Nr 210/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika stryktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów  i usług w urzędze obsługującym Powiat Brodnicki w 2021 r.

Uchwała Nr 211/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realziacji w 2021 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr  212/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia uwag i wniosków po konsultacjach społecznych "Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnckiego".

Uchwała Nr 213/96/2021  z dnia 19 marca 2021r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy (Powiatiwego Urzędu Pracy )  w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020".

Uchwała Nr 214/96/2021   z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 215/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 216/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnckiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 217/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieuchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 218/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium  do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 219/96/2021  z dnia 19 marca 2021 w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą  niezbędną do jego obsługi".

Uchwała Nr 220/97/2021  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wspracie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 221/97/2021  z dnia 30 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Uchwała Nr 222/97/2021  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2020 rok.   

Uchwała Nr 223/98/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Uchwała Nr 224/98/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Uchwała Nr 225/98/2021  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 226/100/2021  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2020 rok.

Uchwała Nr 227/102/2021  z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 228/102/2021  z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na zakup i dostawę komputerów przenośnych oraz innych urządzeń w ramach projektu  RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego".

Uchwałą Nr 229/102/2021  z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 230/102/2021  z dnia 19 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.   

Uchwała Nr 231/104/2021  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy programu Unii Europejskiej Erasmus+Młodzież.

Uchwała Nr 232/104/2021  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy nagrody rocznej za 2020 r.

Uchwała Nr 233/106/2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Pauliny Smolińskiej wychowawcy internatu Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 234/106/2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Małgorzaty Gmińskiej nauczycielki Centrum Kształcenia ZAwodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 235/106/2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 rok.

Uchwała Nr 236/106/2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego   w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityk Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2021.

Uchwała Nr 237/106/2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bakowym, na który przekazywane są środk z Funduszu  Solidarnościowego  na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. 

Uchwała Nr 238/107/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniconym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 239/107/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

Uchwała Nr 240/107/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

Uchwała Nr 241/107/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa  - edycja 2021".

Uchwała Nr 242/107/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2021".

Uchwała Nr 243/108/2021  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie  wyrażenia opinii  do wniosku o uzyskanie dezycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 080410C Nieżywięć- Grabówiec".

Uchwała Nr 244/108/2021  z dnia 27 lipca 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania pubicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 245/108/2021  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Aysystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2021, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 246/108/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 247/108/2021  z dnia 27 lipca 20021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 rok.

Uchwała Nr 248/109/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brzozie.

Uchwała Nr 249/109/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad  przekazywania  i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Powiatu Brodnickiego dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

Uchwała Nr 250/110/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu pilotazowego pn. "Nowe spojrzenie na aktywizację i wytchnienie".

Uchwała Nr 251/110/2021 z dnia  25 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu pilotażowego pn. "Nowe spjojrzenie na aktywizację i wytchnienie".

Uchwała Nr 252/110/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Brodnica.

Uchwała Nr 253/110/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia  Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego  za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

Uchwała Nr 254/111/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 255/111/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - opieka wytchnieniowa.

Uchwała Nr 256/111/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na wykonanie w 2021 r.  zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty  prowadzące działalność  pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych  - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.   

Uchwała Nr 257/112/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy do reprezentowania Powiatu Brodnickiego w związku z udziałem w roku 2021/2022 w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę".

Uchwała Nr 258/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do sporządzania sprawozdań dotyczących decyzji wydanych w sprawie: umarzania w całości albo w części, odraczania terminów spłaty , rozkładania na raty spłaty należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15 zzb ust. 1, art. 15zzc ust. 1, art. 15 zzd ust. 1, art. 15 zzda ust. 1, art. 15 zze ust. 1, art. 15 zze ust. 1, art.  15zze2 ust. 1, art. 15 zze4 ust. 1 oraz art. 15 zze4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchwała Nr 259/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do sporządzania sprawozdań dotyczących decyzji wydanych w sprawie: umarzania w całości albo w części, odraczania terminów spłaty , rozkładania na raty spłaty należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15 zzb ust. 1, art. 15zzc ust. 1, art. 15 zzd ust. 1, art. 15 zzda ust. 1, art. 15 zze ust. 1, art. 15 zze ust. 1, art.  15zze2 ust. 1, art. 15 zze4 ust. 1 oraz art. 15 zze4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

Uchwała Nr 260/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 261/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 262/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 263/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwała Nr 264/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - Opieka Wytchnieniowa, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz  powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwałą Nr 265/113/2021 z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodniciego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Uchwała Nr 266/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu niedopłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r.

Uchwała Nr 267/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego  w 2022 r.

Uchwała Nr 268/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022  i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 269/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  Brodnickiego na rok 2021.

Uchwała Nr 270/113/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Uchwała Nr 271/114/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim programu Unii Europejskiej  "Erasmus +".

Uchwała Nr 272/114/2021 z dnia  18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie  powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowch  i ich zwrotów  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy w roku 2022".

Uchwała Nr 273/114/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1357 C Mokre- Kłódka, położonej na działce nr 115/4  o pow. 0,8223 ha, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz, poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

Uchwała Nr 274/114/2021 z dnia 18 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2021.

Uchwałą Nr 275/114/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę koparko - łądowarki  do warsztatów szkolnych: monter sieci i instalacji sanitarnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w ramach  projektu  RPKP.10.02.03-04-0034/19 Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w Powiecie Brodnickim.

Uchwała Nr 276/115/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Aysystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Uchwała Nr 277/115/2021 z dnia 25 października 2021 r.  w  sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin - opieka wytchnieniowa.    

Uchwała Nr 278/116/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo - ul. Jęczmienna".

Uchwała Nr 279/116/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowskiego  - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych.  

Uchwała Nr 280/117/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2022 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prpgnozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035.

Uchwała Nr 281/117/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Uchwała Nr 282/117/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzernia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r. 

Uchwała Nr 283/119/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Uchwała Nr 284/120/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

 • schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brodnicy

  Uchwała Nr 285/120/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania "Powiatoiwej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 - 2026".

  Uchwała Nr 286/120/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na  rok 2021.

  Uchwała Nr 287/120/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowej części działki nr 46/2 połozonej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9.  

  Uchwała Nr 288/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

  Uchwała Nr 289/122/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

  Uchwała Nr 290/124/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie z poprzedniim najemcą koejnej umowy na okres do 3 lat.

 • skan Uchwały Nr 290

  Uchwała Nr 291/124/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

 • skan Uchwały Nr 291

  Uchwała Nr 292/124/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury isztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz ochrony  i promocji zdrowia. 

  Uchwała Nr 293/124/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy roli koordynatora  - wnioskodawcy projektu w ramach programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenia  i szkolenia zawodowego w Akcji 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia  i szkolenia zawodowego., kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych.

  Uchwała Nr 294/124/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności  kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022.

  Uchwała Nr 295/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz ochrony  i promocji zdrowia.

 • skan Uchwały 295

  Uchwała Nr 296/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – pobyt dzienny oraz całodobowy – edycja 2022”.

 • skan Uchwały Nr 296

  Uchwała Nr 297/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  - edycja 2022”.

 • skan Uchwały Nr 297

  Uchwała Nr 298/126/2022 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Brodnicy w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2022-2026”.

 • skan Uchwały Nr 298

  Uchwała Nr 299/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - Opieka Wytchnieniowa  - Pobyt dzienny  - edycja 2022, ustalenie zasad  i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 • skan Uchwały Nr 299

  Uchwałą Nr 300/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób  niepełnosprawnych i ich rodzin – Opieka Wytchnieniowa – Pobyt całodobowy – edycja 2022, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 • skan Uchwały Nr 300

  Uchwałą Nr 301/126/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  - edycja 2022, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 • skan Uchwały Nr 301

  Uchwała Nr 302/127/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjlanymi potrzebami edukacyjnyumi przy Zespole Szkół Specjlanych w Brodnicy" dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6157/Polski Ład.  

  Uchwała Nr 303/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalalnośc pożytku publicznego.

 • skan Uchwały Nr 303

  Uchwała Nr 304/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie  w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzace działalność pożytku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa  - Pobyt dzienny - edycja 2022.

  skan Uchwały Nr 304

  Uchwała Nr 305/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa  - Pobyt dzienny - edycja 2022, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

  skan Uchwały Nr 305

  Uchwała Nr 306/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działlaonść pożytku publicznego w zakresie  wsparcia dla osób niepełnopsrawnych i i ch rodzin - Opieka wytchnieniowa - Pobyt Całodobowy.

  skan Uchwały Nr 306

  Uchwała Nr 307/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

  skan Uchwały Nr 307

  Uchwała Nr 308/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność  pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  skan Uchwały Nr 308

  Uchwała Nr 309/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, mlodzieży i dorosłych.

  skan Uchwały Nr 309

  Uchwałą Nr 310/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia formy przekayzwnia sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Brodnickiego.

  Uchwała Nr 311/129/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodniy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2021r.

  Uchwała Nr 312/130/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat.

 • skan Uchwały Nr 312

  Uchwała Nr 313/130/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych  w Powiecie Brodnickim w latach 2022-2023".

  Uchwała Nr 314/130/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych przez Powiat Brodnicki.

  Uchwała Nr 315/131/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodniickiego za 2021 rok

  Uchwała Nr 316/132/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych  Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ch rodzin  - Opieka Wytchnieniowa - Pobyt dzienny. 

  skan Uchwały Nr 316

  Uchwała Nr 317/133/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wystawienia upoważnienia do podpisania weksla in blanco.

  skan uchwały Nr 317

  Uchwała Nr 318/134/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachynkiem bankowym, na który przekazywane sa śrdoki  z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa".

  Uchwała Nr 319/134/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bakowym, na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobistyosoby niepełnosprawnej". 

  Uchwała Nr 320/134/2022 z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 321/135/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 322/136/2022 z dnia 1 czrewca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  nr 1808C Wielki Głęboczek - Wielkie Leźno na odcinku Wielki Głęboczek  - Brzozie z jednoczesną przebudową  skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo- rowerowej ". 

  skan uchwały Nr 322

  Uchwała Nr 323/137/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

  skan Uchwały Nr 323

  Uchwała Nr 324/137/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

  skan Uchwały Nr 324

  Uchwała Nr 325/137/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy nagrody rocznej za 2021 r.

  skan Uchwały Nr 325

  Uchwała Nr 326/138/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki .

 • skan Uchwały Nr 326

  Uchwała Nr 327/138/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wyniesienie projektu osnów szczegółowych na terenie jednostki ewidencyjnej Gminy Świedziebnia, Gminy i Miasta Górzno w powiecie brodnickim".

  skan Uchwały Nr 327

  Uchwała Nr 328/138/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego - tokarki Huichon 500 stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

  skan uchwały Nr 328

  Uchwała Nr 329/139/2022 z dnia 21 czerwca 2922 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

  skan uchwały Nr 329

  Uchwała Nr 330/140/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na uzywanie herbu Powiatu Brodnickiego.

  skan uchwały Nr 330

  Uchwała Nr 331/140/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika struktury sprzedaży  stosowanych do odliczenia podatku od towarów  i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki w 2022 r.

  Uchwała Nr 332/141/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.

  skan Uchwały Nr 332

  Uchwała Nr 333/142/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do dokonywania czynności kontrolnych wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono  dotacji na mocy art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakażnych oraz wywołanych nimi sytyuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 tj. ze zm), rozdziału  3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia obrotu gospodarczego pokrzywdzonych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152 ze zm.) oraz rozdziału § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego pokrzywdzonych wskutek pandemii COVID - 19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 371 )  

  skan Uchwały Nr 333

  Uchwała Nr 334/142/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do dokonywania czynności kontrolnych wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono  dotacji na mocy art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakażnych oraz wywołanych nimi sytyuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 tj. ze zm), rozdziału  3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia obrotu gospodarczego pokrzywdzonych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152 ze zm.) oraz rozdziału § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego pokrzywdzonych wskutek pandemii COVID - 19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 371 )  

  skan uchwały Nr 334

  Uchwała Nr 335/142/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

  skan Uchwały Nr 335

  Uchwała Nr 336/142/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej na zadanie publiczne.

  skan Uchwały Nr 336

  Uchwała Nr 337/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o  uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 081380C na odcinku o długości ok. 610,00 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 080438 C - Etap I".

 • skan uchwały Nr 337

  Uchwała Nr 338/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 08132C od skrzyżowania z drogą gminną nr 081380C i nr 080522C o długości ok. 350,00 mb. - Etap II".

  Uchwała Nr 339/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Katarzyny Boińskiej - nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałkowskiej w Brodnicy, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  skan uchwały Nr 339

  Uchwała Nr 340/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozptrzenia wniosku Pani Eweliny Graczyk  oraz Pani Natalii Olszewskiej  - nauczycielek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  skan uchwały Nr 340

  Uchwała Nr 341/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

  skan Uchwały Nr 341

  Uchwała  Nr 342/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5.

  skan Uchwały Nr 342

  Uchwała Nr 343/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy

  skan Uchwały Nr 343

  Uchwała Nr 344/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2.

  skan Uchwały Nr 344

  Uchwała Nr 345/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  na usługę przeprowadzenia walidacji i certyfikacji dla uczestników projektu " Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim".

  skan Uchwały Nr 345

  Uchwała Nr 346/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego bankowej  obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego.

  Uchwała Nr 347/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2002 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 348/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ooieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2022 r. 

  Uchwała Nr 349/144/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Słomińskiej  - dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie systemu nawadniania terenu Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2.

  skan Uchwały Nr 349

  Uchwała Nr 350/145/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Brodnicki do realizacji Programu  "Samodzielność  - Aktywność  - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  skan Uchwały Nr 350

  Uchwała Nr 351/145/2022 z dnia 15 września 2022 r.przystąpienia przez Powiat Brodnicki do realizacji Programu "Samodzielność  - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  skan Uchwały Nr 351

  Uchwała Nr 352/145/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Budowa ulicy Północnej w Brodnicy".

  skan Uchwały Nr 352

  Uchwała Nr 353/145/2022 z dnia 15 września 2022 r.w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2023 i opracowania materiałów planistycznych.

  Uchwała Nr 354/145/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

  skan uchwały Nr 354 .     

  Uchwała Nr 355/147/2022 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

  Program Współpracy

  skan Uchwały Nr 355

  Uchwała Nr 356/147/2022 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie upoważnienia osoby do uczestniczenia w Zgromadzeniach Współników Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu

  skan Uchwały Nr 356

  Uchwała Nr 357/147/2022 z dnia 3 października 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 358/147/2022 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą : "Budowa ścieżki pieszo - roweowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510".

  skan Uchwały Nr 358

  Uchwała Nr 359/148/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie  powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy w roku 2023". 

  skan Uchwały Nr 359

  Uchwała Nr 360/148/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów".

  skan Uchwały Nr 360

  Uchwała Nr 361/149/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą : "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - II i III etap trasy przemyslowej na odcinku od ronda Warszawskiego  do ulicy Lidzbarskiej  wraz z rozbudową  układu drogowego w ciągu ulic: Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej  i Litewskiej w Brodnicy".

  skan Uchwały Nr 361

  Uchwała 362/149/2022 z dnia 26 października 2022 r.  w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickeigo w 2023 r.

  skan Uchwały Nr 362

  Uchwała Nr 363/149/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert na realizacją zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieopdłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickeigo w 2023 r.  

  skan Uchwały Nr 363

  Uchwała Nr 364/150/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

  skan uchwały Nr 364

  Uchwała Nr 365/150/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2023 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2023 - 2031.

  Uchwała Nr 366/151/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 367/152/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do umarzania w całości albo w części nalezności z tytułu zwrotu części dofinansowania; odraczania terminów spłaty należności z tytułu zwrotu części dofianansowania; rozkładania na  raty spłaty należności z tytułu zwrotów części dofinansowania  dla osób zamozatrudnionych, o których mowa w art. 15zzc ust. 7 oraz ust.13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwlaczanieniem COVID-19, innych  chorób zakażnyźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowyh.

 • skan Uchwały Nr 367

  Uchwała Nt 368/152/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Brodnica

  Uchwała Nr 369/152/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , punktu świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego  w 2023 r.

  Uchwała Nr 370/152/2022 z dnia  2 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022.

  Uchwała Nr 371/154/2022 z  dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

 • skan uchwały Nr 371

  Uchwała Nr 372/154/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2022.

  Uchwała Nr 373/155/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.  w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programi Miinistra Rodziny i Polityki Społecznej " Asystent Osobisty  Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023".

 • skan Uchwały Nr 373

  Uchwała Nr 374/155/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upowążnienia dyrektora Powiatwego Cenrum  Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakreie realizacji Programi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa - pobyt całodobowy  - edycja 2023".

 • skan Uchwału Nr 374

  Uchwała Nr 375/155/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania  publicznego Powiatu Brodnickeigo w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia  osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa  - Pobyt całodobowy  - edycja 2023, ustalenie zasad  i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 • sknn Uchwały Nr 375

  Uchwała Nr 376/155/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  - edycja 2023, ustalenie zasad  i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert. 

 • skan Uchwały Nr 376

  Uchwała Nr 377/156/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złołonej na zaadanie publiczne.

  skan Uchwały Nr 377