Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

             

Nr

BIP

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

5/23

FHU „Jotka” Jerzy Cieszyński

Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z przyłączem gazowym na budynku usługowo- myjni samoobsługowej samochodowej, dz. nr 447/4, m. Świedziebnia