Z dniem 19 września 2020 r.

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

 

Nr

BIP

 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

154/21

Energa-Operator S.A

Budowa dwóch odcinków linii kablowej nn i oświetlenia, budowa słupa krańcowego, przestawienie istniejącego słupa, przełożenie na słup w nowej lokalizacji przewodów istniejących linii napowietrznych nn oraz demontaż słupa nn wraz z linią napowietrzną nn, dz. nr 216/3, 216/48, m. Jabłonowo Pomorskie

- postanowienie