Z dniem 19 wrze?nia 2020 r.

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zg?oszenia budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3, przebudowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a, oraz instalowania, o ktorym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

             

Nr

BIP

 Imi? i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

15/20

 

Anna i Cezary Claus

Budowa instalacji gazowej, kot?owni kondensacyjnej ul. F. Chopina 53, 87-300 Brodnica dzia?ka nr 3036 m. Brodnica  

16/20

 

Sylwia Marchlewska

Budowa zewn?trznej i wewn?trznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 30/122 m. Brodnica

zaświadczenie o braku sprzeciwu

08.10.2020

17/20

Mariola Kicznerska, Leokadia Zabawska

Budowa zewn?trznej i wewn?trznej instalacji gazu dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1295/2 ul. Ceglana, m. Brodnica