<>

 

Z dniem 28 czerwca 2015 r.

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 290 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a. Prawa budowlanego

             

Nr

BIP

 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

1/20

 

P.B. KOM – BUD Sp.zo.o

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Pruszyńskiego na terenie działek nr 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/7 obręb 20, Miasto Brodnica

Nie wniesiono sprzeciwu

2/20

 

Miejskie Przedsiębiorstwo i Kanalizacji Sp.zo.o

Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Północnej obręb 0001 Brodnica- Miasto, jednostka ewidencyjna 040201_1 Brodnica na dz. nr 2341, 2541/2, 23472, 2348/4, 2348/3, 2348/7, 2350 

Postanowienie z dnia 03.02.2020

Brak sprzeciwu

3/20

 

Gmina Zbiczno

Budowa sieci wodoci±gowej w m. Pokrzydowo, gm. Zbiczno na dz. nr 145/2(po podziale 145/3, 145/4), 145/1, 146 na dz. nr 145/2 (po podziale 145/3, 145/4), 145/1, 146, 143/1 i 76 m. Pokrzydowo, gm. Zbiczno.

Nie wniesiono sprzeciwu

4/20

Katarzyna i Jarosław Kwela

Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 390 obręb Górzno Wybudowanie, gm. Górzno 

postanowienie z dnia 29.04.2020r.

 

 

5/20

ENERGA OPERATOR SA Toruń

ul. Gen. Bema 128,

87-100 Toruń

Budowa  linii kablowej nn - 0,4 kV w zwi±zku z przebudow± linii napowietrznej koliduj±cej z hal± produkcyjno - magazynowej na dz. nr 9/2, 10/1 przy ul. Ustronie w Brodnicy. Przebieg inwestycji dz. nr 30/8, 31, 15/1, 15/3 w obrębie Brodnica -28

Brak sprzeciwu 

6/20

 Edyta i Tomasz Mosakowscy

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędn± infrastruktur± na działce nr 2014/1, obręb 0002 Wybudowanie 
Michałowo, gm. Brodnica przy ul. Działkowej w m. Wybudowanie  Michałowo 

Za¶wiadczenie

18.08.2020 

7/20

Energa Operator SA

ul. Gen. Bema 128,

87-100 Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Moczadła Stare 3" dz. nr 92 obręb Przydatki, dz. nr 319/2, 319/1, 318, 316/1 obręb Szczuka, dz. nr 114, 117/6, 116/5 obręb Gorczenica

Brak sprzeciwu

8/20

Gabriela Sokołowska  

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr 120/2 w m. Grzęby, gm. ¦wiedziebnia  

 Brak sprzeciwu

9/20

Ryszard i Henryka Krasińscy  

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr 32/25

m. Gaj - Grzmięca, gm. Zbiczno

Postanowienie

03.08.2020 

10/20

Laura Wierch -Przerwa

Budowa budynku mieszkalnego  na dz. nr 23/4, 23/5 w m. Koziary, gm. Bartniczka

Brak sprzeciwu- za¶wiadczenie 17.08.2020

11/20

Sebastian Marek UĽdziński

Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 116/11 m. Grzmięca, 87-305 Zbiczno

Postanowienie

01.09.2020

Brak sprzeciwu

12/20

Energa- Operator SA

 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Budowa  linii kablowej nn-0,4 kV ze zł±czami kablowymi dla  zasilania w energię elektryczn± istniej±cych budynków mieszkalnych na dz. nr 7086/8, 121/3 m. Czarny Bryńsk, gm. Górzno

Brak sprzeciwu 

13/20

Michał Leski

Budynek mieszkalny jednorodzinny  na dz. nr 142/2 m. Zembrze

Dec umorzenie

13.10.2020 

14/20

Tomasz Tuptyński

Budynek mieszkalny jednorodzinny  na dz. nr 178/5 m. Kruszyny Szlacheckie