Uchwała Nr 1/1/2018  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2019 r.

Uchwała Nr 2/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 3/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażaenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 4/2/2018  z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 5/3/2018  z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr 6/3/2018  z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018- 2035.

Uchwała Nr 7/5/2019  z dnia 8 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i  doposażenie istniejących  pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uchwała Nr 8/6/2019  z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 9/8/2019  z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026".

Uchwała Nr 10/8/2019  z dnia  28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03- 04 - 0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy  to pieniądz pracuje dla mnie.  

Uchwała Nr 11/9/2019  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr 12/10/2019  z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Rozbudowa ul. Pruszyńskiego w Brodnicy".

Uchwała Nr 13/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  w 2019 roku  zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia  (z załącznikiem nr 1)

Uchwała Nr 14/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 15/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 16/11/2019  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej zmiany przebiegu drogi gminnej  na terenie Miasta Brodnicy.

Uchwała Nr 17/12/2019  z dnia 19 lutego 2019 r.  w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brodnicy do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 18/12/2019  z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Łokietka w Brodnicy".

Uchwała Nr 19/13/2019  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 20/13/2019  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 21/14/2019  z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych  oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 22/14/2019  z dnia 8 marca 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019. 

Uchwała Nr 23/15/2019   z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 24/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 25/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dóg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 26/15/2019  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080435C w miejscowości Anielewo, gmina Bobrowo na odcinku o długości 336,00 mb".  

Uchwała Nr 27/16/2019  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia.  

Uchwała Nr 28/16/2019  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożyku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwała Nr 29/16/2019   z dnia 26 marca  2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania planu finanowego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji  o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2018 rok.

Uchwała Nr 30/17/2019  z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 31/17/2019  z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026".

Uchwała Nr 32/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres 3 miesięcy.

Uchwała Nr 33/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 34/19/2019  z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brodnicy. 

Uchwała Nr 35/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy.

Uchwała Nr 36/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego  Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy. 

Uchwała Nr 37/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą  umowy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 38/20/2019  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki w 2019 r.

Uchwała Nr 39/21/2019  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 40/22/2019  z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 41/22/2019   z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego  za 2018 rok.

Uchwała Nr 42/22/2019  z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany przebiegu drogi gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka tej drogi określonego działką nr 33/1 obręb 0009 Radoszki na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 43/23/2019  z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 44/24/2019  z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Powiat Brodnicki. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uchwała Nr 45/24/2019  z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej na zarządzanie podmiotem leczniczym.

Uchwała Nr 46/25/2019  z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 47/26/2019  z dnia 4 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 48/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla  inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080432 C w miejscowości  Kawki i Małki, gmina Bobrowo na odcinku o długości 1307,60 mb od skrzyżowania z DP 1823C".

Uchwała Nr 49/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.06.03.02 - 04-0005/18 Budowa i wypsoażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Brodnicy.

Uchwała Nr 50/27/2019  z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do wszystkich  pracowni kształcenia zawodowego  i pozostałych pomieszczeń w ramach projektu RPKP.06.03.02 - 04-0005/18 Budowa  i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.    

Uchwała Nr 51/28/2019  z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 52/28/2019  z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych na rzecz Gminy i Miasta Jablonowo Pomorkskie. 

Uchwała Nr 53/29/2019  z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 54/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 55/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Brodnicy.

Uchwała Nr 56/30/2019  z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 57/31/2019  z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026".  

Uchwała Nr 58/32/2019  z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, ul. Lidzbarska 14, 87 - 300 Brodnica.

Uchwała Nr Nr 59/32/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora     I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy do składania oświadczeń woli.  

Uchwała Nr 60/33/2019  z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków: Pani Beaty Psuty, Pana Piotra Alichniewicza nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 61/33/2019  z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 62/33/2019   z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 222 ust. 3 za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr 63/34/2019  z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

Uchwała Nr 64/34/2019  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokstzałcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 65/35/2019  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

Uchwała Nr 66/36/2019  z dnia 16 wrzesnia 2019 r. w sprawie umorzenia należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Uchwała Nr 67/36/2019  z dnia 16 września 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 68/36/2019  z dnia 16 września 2019 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 69/36/2019  z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 70/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie użyczenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brodnicy  budynku  położonego w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury 3 na działce nr 989/4, dla której założona jest księga wieczysta nr KW 10258 i której właścicielem wraz z gruntem jest Użyczający.    

Uchwała Nr 71/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Uchwała Nr 72/37/2019   z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej , ul. Lidzbarska 14, 87- 300 Brodnica.

Uchwała Nr 73/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 74/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2019.

Uchwała Nr 75/37/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zaciągania kredytu długoterminowego przez Powiat Brodnicki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań  inwestycyjnych.    

Uchwała Nr 76/37/2019  z dnia 25 września 2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.  

Uchwała Nr 77/38/2019   z dnia 2 paździerrnika 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny kostki z rozbiórki chodników z drogi powiatowej nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie- Górale - Konojady na rzecz Miasta  i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 78/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 79/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 80/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę monitora dotykowego  i programu do obróbki zjęć , retuszowania  i projektowania w ramach projektu RPKP.10.02.03 - 04-0014/17 "Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie".

Uchwała Nr 81/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

Uchwała Nr 82/38/2019  z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.   

Uchwała Nr 83/40/2019   z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego  w 2020 r.

Uchwała Nr 84/40/2019   z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej  pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2020 roku.

Uchwała Nr 85/40/2019  z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.       

Uchwała Nr 86/41/2019  z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.  

Uchwała Nr 87/42/2019  z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy.

Uchwała Nr 88/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2025-2028".

Uchwała Nr 89/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Uchwała Nr 90/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 91/43/2019  z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2020 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 - 2035.

Uchwała Nr 92/45/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 93/45/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie  powiatu brodnickiego w 2020 r.  

Uchwała Nr 94/46/2019   z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Mileny Pieróg nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.   

Uchwała Nr 95/47/2019  z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gm. Świedziebnia".

Uchwała Nr 96/47/2019  z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 97/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 98/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym   oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 99/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego  oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 100/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym   nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 101/48/2019  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym  przetargu pisemnym  nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 102/48/2019   z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.  

Uchwała Nr 103/49/2019   z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr 104/49/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr 105/50/2019    z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystapienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2136/4 - obręb Brodnica - Miasto, będącej własnością Powiatu Brodnickiego i będącej w trwałym Zarządzie im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Uchwała Nr 106/50/2020   z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 107/50/2020  z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 108/51/2020  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat.

Uchwała Nr 109/52/2020  z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa dróg gminnych nr 080418C i 080421C na odcinku od miejscowości  Zgniłobłoty do miejscowości Buczek w gminie Bobrowo na odcinku  o długości 1.262 mb".

Uchwała Nr 110/53/2020  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".

Uchwała Nr 111/53/2020  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji w 2020 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony  i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 112/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickeigo przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 113/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 114/54/2020  z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych  w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Uchwała Nr 115/56/2020  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu  osobowego marki CHEVROLET AVEO oraz samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN  stanowiących własność Powiatu Brodnickiego. 

Uchwała Nr 116/58/2020  z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 117/59/2020  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodziezy i dorosłych.

Uchwała Nr 118/59/2020  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 119/59/2020   w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości oznaczonej działką numer 989/4, połozonej w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego w celu wykonania demontazu istniejącej stacji transformatorowej  słupowej.

Uchwała Nr 120/59/2020  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 121/59/2020  w sprawie przyznawania świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Uchwała Nr 122/59/2020  z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. woj. Kuj-Pom. 2020/1705/ogłoszony 27 marca 2020) 

Uchwała Nr 123/59/2020  w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2019 rok.

Uchwała Nr 124/60/2020  zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. 2020.2010/ogłoszony 8 kwietnia 2020) 

Uchwała Nr 125/61/2020  z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn."Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". 

Uchwała Nr 126/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenia jego skutków  na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Uchwała Nr 127/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych  w zakresie realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Uchwała Nr 128/62/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj.Kuj.- Pom. 2020.2182/ogłoszony 23 kwietnia 2020). 

Uchwała Nr 129/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługująym Powiat Brodnicki w 2020 r.

Uchwała Nr 130/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. woj. Kuj-Pom. 2020.2272/ogłoszony 30 kwietnia 2020)

Uchwała Nr 131/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2019 rok.

Uchwała Nr 132/64/2020  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki - Florencja na odcinkiu o długości 720,00 mb na dz. nr 106/2,91/8,92/2,93/1,97/7,94/1,97/8,97/12,97/9,97/10 - obręb Małki, gmina Bobrowo".

Uchwała Nr 133/65/2020  z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. 2020.2505/ogłoszony 12 maja 2020)

Uchwała Nr 134/66/2020  z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Uchwała Nr 135/66/2020  z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. (publikacja Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020.2743/ogłoszony 28 maja 2020)  

Uchwała Nr 136/67/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.(publikacja Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom. 2020.2993/ogłoszony 10 czerwca 2020)

Uchwała Nr 137/68/2020  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę komputerów przenosnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 "Nie pracuje dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie".

Uchwała Nr 138/70/2020  z dnia 3 lipca 2020 r.zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2020 rok.(publikacja Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom. 2020.3557/ogłoszony 7 lipca  2020)

Uchwała Nr 139/70/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 140/71/2020  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie ugody przez Sądem Rejonowym w Brodnicy w sprawie o sygn. akt.I Co 134/2020 z wniosku "CEZAS" Sp. z o.o.

Uchwała Nr 141/71/2020  z dnia 23  lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. (publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. 2020.3836/ ogłoszony  28 lipca 2020)

Uchwała Nr 142/71/2020  z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej (odcinek od przedłużenia ul. Gajdy  - na wysokości działki o nr 516/9, do połączenia się działek o nr ewid. 2516/12 i 2516/15) wraz z drogą leśną działki nr 7276/1 i 2516/8".

Uchwała Nr 143/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym  przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedazy  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 144/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży lokalu stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej. 

Uchwała Nr 145/72/2020  z dnia 7  sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży loklau stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 146/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  w celu rozpatrzenia wniosku Pani Bożeny Smoły nauczycielki Zespołu Szkół Specjlanych w Brodnicy, ubiegjącej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 147/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Soni Bielickiej pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 148/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Izabeli Oiszewicz - Łobody nauczyclelki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej sie  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 149/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Zdrojewskiej nauczycielki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 150/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizcji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych  oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".

Uchwała Nr 151/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 (publikacja Dz. Urz.Woj. Kuj- Pom. 2020.4091/ ogłoszony 24 sierpnia 2020 r.)

Uchwała Nr 152/72/2020  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej o przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

Uchwała Nr 153/73/2020  z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 154/73/2020  z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa  - edycja 2020".

Uchwała Nr 155/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamwiającego dla starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Nr 156/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 157/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2020 r., , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognizy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art,.266 ust. 3 za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy  za I półrocze 2020 r. 

Uchwała Nr 158/74/2020  z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do dysponowania wyodręnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane sa środki z Solidarnościowego Funduszu Wspracia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Uchwała Nr 159/75/2020  z dnia 2 września 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickeigo przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu  oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 160/75/2020  z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiecie Brodnickim procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych.  

Uchwała Nr 161/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na okres do 10 lat.

Uchwała Nr 162/76/2020   z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej we wsi Bryńsk, gminie Lidzbark, powiecie działdowskim.

Uchwała Nr 163/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania  komisji przetargowej.

Uchwała Nr 164/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji  przetargowej.

Uchwała Nr 165/76/2020  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 166/76/2020  z dnia 15 września 2020 r.    w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 167/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała Nr 168/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 169/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 170/77/2020  z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.  

Uchwała Nr 171/78/2020  z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2021r.

Uchwała Nr 172/78/2020  z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realziację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów niedopłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021 r.

Uchwała Nr 173/78/2020  z dnia 7 października 2020 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa.

Uchwała Nr 174/78/2020  z dnia  7 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

Uchwała Nr 175/79/2020  z dnia 14 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 176/80/2020  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL Vivaro stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 177/80/2020  z dnia 16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnckiego  na rok 2020.

Uchwała Nr 178/81/2020  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 179/81/2020  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, projektorów oraz programu umozliwiającego zaplanowanie kariery zawodowej w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 "Nie pracuję dla pieniędzy do pieniądz pracuje dla mnie". 

Uchwała Nr 180/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2021 oraz przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035.

Uchwała Nr 181/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 182/82/2020  z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 183/83/2020  z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 184/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138o ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, pn. " Świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy".

Uchwała Nr 185/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygynięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021r.  

Uchwała Nr 186/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo".

Uchwała Nr 187/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 188/84/2020  z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 189/85/2020  z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynnośc prawnych w zakresie realziacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy (Powiatowego Urzędu Pracy) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze  publiczym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publiczbnych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020".   

Uchwała Nr 190/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 191/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru instytycji zarządzającej  i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe.

Uchwała Nr 192/86/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020. 

Uchwała Nr 193/87/2020  z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Uchwała Nr 194/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 95/47/2020 z dnia 10 grudnia 2019 r. o wyrażeniu opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gm.Świedziebnia".

Uchwała Nr 195/88/2020   z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28", dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020. 

Uchwała Nr 196/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 197/88/2020  z dnia 23 grudnia  2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035.

Uchwała Nr 198/88/2020  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 199/89/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Uchwała Nr 200/90/2021  z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2021 - 2023 zadana publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 201/91/2021   z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Koncpecji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 202/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych "Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie  powuatu brodnickiego".

Uchwała Nr 203/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Fabia stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 204/92/2021  z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 205/93/2021  z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1822 C na odcinku od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny, gm Bobrowo.

Uchwała Nr 206/93/2021  z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opini do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080431 C na odcinku o długości ok. 2510,00 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1824 C relacji Kawki - Chojno do skrzyzowania z drogą powiatową nr 1821 C relacji Kruszyny  - Nieżywięć - Małki".

Uchwała Nr 207/95/2021  z dnia  4 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 208/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realziacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020.

Uchwała Nr 209/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pubicznych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł.

Uchwała Nr 210/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika stryktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów  i usług w urzędze obsługującym Powiat Brodnicki w 2021 r.

Uchwała Nr 211/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realziacji w 2021 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr  212/95/2021  z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia uwag i wniosków po konsultacjach społecznych "Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnckiego".

Uchwała Nr 213/96/2021  z dnia 19 marca 2021r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy (Powiatiwego Urzędu Pracy )  w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020".

Uchwała Nr 214/96/2021   z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 215/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 216/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnckiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 217/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieuchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 218/96/2021  z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium  do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 219/96/2021  z dnia 19 marca 2021 w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą  niezbędną do jego obsługi".

Uchwała Nr 220/97/2021  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wspracie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 221/97/2021  z dnia 30 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Uchwała Nr 222/97/2021  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2020 rok.