Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała Nr II/2/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Brodnickiego.

Uchwała Nr II/5/2018Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, mienia i rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnica 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Obszarach Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brodnickiego.

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 r.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018 - 2035.

Uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Brodnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Powiatu w Brodnicy  z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyboru delegatów powiatu brodnickiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia z dnia 4 marca 2019 r.  w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiacych dochody budżetu Powiatu Brodnickiego instrumentem płatniczym.

Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie  określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 r.

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2019 r.

załącznik

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

załączniki

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Brodnicy w dwie odrębne placówki opiekuńczo - wychowawcze i nadania statutów.

Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni na automaty samo-sprzedażowe oraz dystrybutory wody w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr X/48/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim z rok 2018".

załącznik

Uchwała Nr X/49/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Uchwała Nr XI/50/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania.

Uchwała Nr XI/51/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2018 rok.

Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała Nr XI/53/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr XII/54/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brodnickiego od dnia 1 wrzesnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/55/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brodnicy w Szkołę Policealną w Brodnicy.

Uchwała Nr XII/56/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2018.

Uchwała Nr XII/57/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej ZOZ w Brodnicy. 

Uchwała Nr XII/58/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni w celu wdrożenia i funkcjonowania elementów TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym).

Uchwała Nr XII/59/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 r.

Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 r. w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku na obszarze Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 wrzesnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 wrzesnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIII/64/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 wrzesnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Brodnicy i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV68//2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/69/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jabłonowie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jabłonowie Pomorskim.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/70/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy w czteroletnie I liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/71/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Lioceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/72/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej  w Jabłonowie Pomorskim w Pięcioletnie Technikum im. komosji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/73/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Brodnicy w pięcioletnie Technikum w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/74/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Zesłańców Sybiru w Brodnicy w pięcioletnie Technikum im. zesłańców Sybiru w Brodnicy.

San uchwały

Uchwała Nr XIV/75/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzezonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr IV/79/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złozonej przez osobę fizyczną, dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Brodnicy "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów".

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/81/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2020 rok.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokośći środkó Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wybowu podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia środków trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2019-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/91/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/92/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/93/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rzadowej związanych z kawlifikacją wojskową w roku 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/94/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/95/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/96/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/97/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVII/99/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVII/100/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zbycia środków trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVII/101/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 r.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/102/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 - 2035.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/103/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/104/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia Skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/105/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Skan uchwały

Uchwła Nr XVII/108/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Skan uchwały

Uchwała Nr XVIII/109/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/110/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/111/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2019 rok.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/112/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 rokuna obszarze Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2019."

Załacznik do uchwały - ocena zasobów pomocy społecznej

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Powiatuw Brodnicy z dnia 30n czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację projektu konkursowego pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach działania 9.3  Rozwój usług zdrowotnych i społecznych" poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecvznych RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację projektu konkursowego pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych".

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Brodnicy i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/119/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/120/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2020 r.

Załącznik do uchwały - Plan pracy

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/122/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwał Nr XX/124/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Gmin zadań z zakresu udostepniania informacji danych przestrzennych.

Załącznik  do uchwały - treść zmiany porozumienia (wersja edytowalna)

Skan uchwały

Uchwała Nr XX/125/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2019.

Skan uchwały

Załącznik Nr 1 - bilans na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 2 - rachunek zysków i strat za okres od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 3 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.219 r.

Załącznik Nr 4 - rachunek przepływów pienięznych za okres od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5 - informacja dodatkowa za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 5 - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych,

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 5  - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 5 - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 5 - Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty na 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 5 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych stan na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 5 - Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - stan na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 5 - Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, stan na 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 5 - Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe, stan an 31.12.2019 r.

Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 wrzesnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 wrzesnia 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXXI/129/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXI/130/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pozytku publicznego na 2021 rok.

San uchwały

Uchwała Nr XXI/131/2020   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 r."

Skan uchwały

Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu Brodnickiego.

San uchwały

Uchwała Nr XXI/133/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXI/134/2020   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetyu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXI/135/2020   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXII/136/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakłądu budżetowego - Zakładu Aktywizacji zawodowej w Brodnicy na 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXII/137/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy. 

Skan uchwały

Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy. 

Skan uchwały

Uchwała Nr XXII/139/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/141/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni w trybie przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/143/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na lata 2020-2022. Uchwała została opublikowana wraz z załącznikiem , który stanowi Program naprawczy.

Skan uchwały

Skan załacznika do uchwały - Program naprawczy.

Uchwała Nr XXIII/144/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/145/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały ze względu na rozmiar pliku , został podzielony na 3 części .

Skan uchwały część 1 .

Skan uchwały część 2 .

Skan uchwały część 3 .

Uchwała Nr XXIII/147/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIII/148/2020  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2021 r.

Załącznik do uchwały - Plan kontroli .

Skan uchwały wraz z załącznikiem - Planem kontroli .

Uchwała Nr XXIV/149/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIV/150/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I stopnia w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIV/152/2021   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 styczni 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIV/153/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/155/2021   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/156/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy i jej likwidacji oraz przeniesienia kierunków kształcenia.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/157/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyłączenia Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy i jego likwidacji oraz przeniesienia kierunków kształcenia. 

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/158/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/159/2021 Rady  Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVI/160/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Weloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/161/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/162/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021, w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brodnickim na lata 2021-2023".

Załącznik do uchwały  - Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brodnickim na lata 2021-2023.

Skan uchwały

Skan załącznika do uchwały -Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brodnickim na lata 2021-2023.

Uchwała Nr XXVII/163/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/164/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/165/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/166/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku prtacy z radnym powiatu.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację oraz funkcjonowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII/168/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII/169/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII /170/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII/172/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2020".

załącznik do uchwały - Ocena zasobów pomocy społecznej.

Skan uchwały (wraz z załącznikiem)

Uchwała Nr XXVIII/174/2021   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2021 r.

Skan uchwały

złącznik do uchwały  - Plan pracy rady

Uchwała Nr XXIX/175/2021   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu brodnickiego.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/176/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków fionansowych na utrzymanie dziecka oraz na bieżace funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat brodnicki.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/177/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2020.

Załącznik Nr 1  - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Załącznik Nr 2  - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 3   - Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020 (metoda pośrednia).

Załącznik Nr 4  - Rachunek Zysków i strat sporządzony za okres01.01.2020 - 31.12.2020 (wariant porównawczy)

Załącznik Nr 5  - Zestawienie zmian w kapitale własnycm sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020.

Załącznik Nr 6  - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysku i strat Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za 2020 rok.

Załącznik Nr 6a - Zeznanie (CIT-8) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 6 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych.

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 6  - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych uzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy.

Załącznik Nr 3 do załacznika Nr 6  - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego.

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 6 - Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 6  - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych stan na 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 6 - Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 6  - Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe stan na 31.12.2020 r.

Złącznik Nr 8 do załącznika Nr 6  - Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe stan an 31.12.2020 r.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

załącznik - wykaz aktywów trwałych do zbycia.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/179/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości na fundusz załozycielski Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/180/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.  z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę powierzchni.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/181/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXIX/182/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca ucwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Skan uchwały

Uchwała Nr XXX/183/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie zmianyu uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/158/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXX/184/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 wrzesnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.

Wyniki gosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXX/185/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXX/186/2021  Rady Powiatu w Brodnicy, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXX/187/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 wrzesnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu. Uchwała zostanie opublikowana po dostarczeniu przez ZOZ w Brodnicy.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXXI/189/2021   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzezonym oraz wysokości kosztów powstałychw przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2022.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXXI/190/2021  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Wyniki głosowania

Skan uchwały

Uchwała Nr XXXI/191/2021  Radyu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035.

Wyniki głosowania

Skan uchwały