I Sesja Rady Powiatu w dniu 21 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Protokół

Wyniki głosowań

 • Głosowanie  nad 3 osobowym składem Komisji Skrutacyjnej
 • Głosowanie  nad zgłoszoną Kandydaturą do Komisji Skrutacyjnej radnego Kosakowskiego
 • Głosowanie nad zgłoszoną Kandydaturą do Komisji Skrutacyjnej radnego Jasienieckiego
 • Głosowanie nad zgłoszoną Kandydaturą do Komisji Skrutacyjnej radnego Kędzia
 • Głosowanie  nad zgłoszoną Kandydaturą do Komisji Skrutacyjnej radnego Burkwicza
 • Głosowanie  nad przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zasadami głosowania

II Sesja Rady Powiatu w dniu 4 grudnia 2018 r.

porządek

protokół

zał. nr 1-21

Wyniki głosowań

 • Głosowanie  nad wprowadzeniem do porządku obrad II sesji projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Głosowanie  nad wprowadzeniem do porządku obrad II sesji projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
 • Głosowanie  nad przyjęciem protokołu I sesji Rady Powiatu
 • Głosowanie  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, w skład której wchodzą radni: W.Szulc, Z.Kędzia, M.Smoczyńska.
 • Głosowanie  nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie podanym.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie podanym.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Mienia i rozwoju Gospodarczego w składzie podanym.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie podanym.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w składzie podanym.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie podanym
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej w składzie podanym.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brodnickiego.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

III Sesja Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r.

porządek

Odwołanie III Sesji Rady Powiatu

III Sesja Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r.

porządek

protokół

zał. 1-3

 • Głosowanie  nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Powiatu
 • Głosowanie  nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 • Głosowanie  nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2018 r.,
 • Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • Głosowanie  nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018,
 • Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018 - 2035 .

IV Sesja Rady Powiatu w dniu 4 stycznia 2019 r.

porządek

protokół

zał. 1-7

głosowania

V Sesja Rady Powiatu w dniu 5 lutego 2019 r.

porządek

protokół

zał. nr 1-12

głosowania

VI Sesja Rady Powiatuw dniu 4 marca 2019 r. (nadzwyczajna)

porządek

protokół 

zał. nr 1-4

głosowania

VII Sesja Rady Powiatu w dniu 19 marca 2019 r.

porządek

protokół

zał. nr 1-8

głosowania

VIII Sesja Rady Powiatu w dniu 11 kwietnia 2019 r.

porządek

protokół

głosowania

IX Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 25 kwietnia 2019 r.

porządek

protokół

załączniki

głosowania

X Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 15 maja 2019 r.

porządek

protokół

załączniki

głosowania

XI Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 11 czerwca 2019 r.

porządek

protokół

zał. nr 1-4 oraz 6-9

zał. nr 5

głosowania

XII Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 25 czerwca 2019 r.

porządek

protokół

załaczniki do protokołu nr: 1,2,3,5,8,9,10,11

załączniki do protokołu nr: 4,  6,  7

głosowania

XIII Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 3 września 2019 r.

porządek

głosowania

XIV Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 15 października 2019 r.

porządek

głosowania

XV Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 27 listopada 2019 r.

porządek

głosowania

XVI Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 7 stycznia 2020 r.

porządek

głosowania

XVII Sesja Rady Powiatu w dniu 10 marca 2020 r.

porządek

głosowania

XVIII Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 30 kwietnia 2020 r.

porządek

Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 r.

XIX Sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 30 czerwca 2020 r. Absolutoryjna.

porządek

 • Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchjomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.
 • Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażeniazgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sporawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2019 r.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obhiektów pływających w 2020 roku na obszarze Powiatu Brodnickiego.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2019".
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację projektu konkursowego pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach działania 9.3 "Rozwój usług zdrowotnych i społecznych" podziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Sołecznych RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację projektu konkursowego pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na teresnie województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego" na lata 2014 - 20.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Brodnicy i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2020 r.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.
 • Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchjomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

XX sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 15 wrzesnia 2020 r.

porządek (wersja z podpisem)

porządek  (wersja edytowalna)

 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2019.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.
 • Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2035.

XXI sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 27 października 2020 roku .

porządek (wersja z podpisem)

porządek (wersja edytowalna)

Zmiana terminu XXI sesja Rady Powiatu w Brodnicy. XXI sesja Rady Powiatu w Brodnicy , odbędzie się w dniu 3 listopada 2020 roku .

Pismo Starosty  w przedmiocie zmiany terminu XXI sesji Rady Powiatu w Brodnicy ( wersja z podpisem ) .

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu  w Brodnicy na pismo Starost - odwołanie sesji ( wersja z podpisem ).

Pismo Starosty w przedmiocie zmiany terminu XXI sesji Rady Powiatu w Brodnicy ( wersja edytowalna ) .

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu  w Brodnicy na pismo Starosty - odwołanie sesji ( wersja edytowalna ) .

porządek ( wersja z podpisem ) .

porządek  ( wersja edytowalna ) .

Informacja dla mieszkańców

W związku z ustaleniem zdalnego trybu obradowania , dla mieszkańców Powiatu Brodnickiego , chcących zgłosić podczas sesji wniosek lub zapytanie , w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy (sala 102), przygotowane zostało stanowisko umożliwiające zdalny udział w sesji.

XXII sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 7 grudnia 2020 roku (nadzwyczajna).

porządek  ( wersja z podpisem )

porządek (wersja edytowalna )

XXIII sesja Rady Powiatu w Brodnicy  w dniu 22 grudnia 2020 r.

porządek  (wersja z podpisem)

porządek (wersja edytowalna)

XXIV sesja Rady Powiatu w Brodnicy w dniu 26 stycznia 2021 r.

porządek  (wersja z podpisem)

porządek (wersja edytowalna)

XXV Sesja Rady Powiatu w Brodnicy dniu 1 marca 2021 r. (nadzwyczajna)

porządek  (wersja z podpisem)

porządek  (wersja edytowalna)

XXVI Sesja Rady Powiatu w dniu 16 marca 2021 r.

porządek  (wersja z podpisem)

porządek (wersja edytowalna)