Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica,  pokój nr 5

tel. (56) 49 50 814, 49 50 846,  fax (56) 49 50 848

 

Stanowisko Zamiejscowe w Jabłonowie Pomorskim – obsługuje mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, pokój nr 8

tel. (56) 69 76 808, fax (56) 69 79 001

 

Podstawa prawna:

 

1.    ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo u ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 i 1002),

2.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. poz. 2355, z późn.zm.),

3.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 2130, z późn. zm.),

4.    ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923, z późn. zm.),

5.    ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095, z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    zawiadomienie o nabyciu/zbyciu,

2.    oryginał ( jeżeli jest niezbędne uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia) bądź kopia dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności,

3.    w przypadku posiadania faktury VAT potwierdzającej nabycie/zbycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej (e-faktura), wnioskodawca dołącza do wniosku o rejestrację jej elektroniczną wersję środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

4.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON – tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

UWAGA: opłacie 17 zł nie podlega pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową.

Kompletny wykaz  przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajdują się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłatę skarbową można dokonać na rachunek:

32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Brodnickiego  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1.    wszystkie czynności w wydziale dokonuje właściciel lub osoba przez niego upoważniona,jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,

2.    dokumentem pozwalającym określić tożsamość właściciela jest:

a)    w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji  ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem,

b)    w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja o wpisie do CEIDG wraz z nr NIP oraz do wglądu dowód osobisty właściciela/właścicieli,

c)    w przypadku osoby prawnej – numer lub wypis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz zaświadczenie o  numerze identyfikacyjnym REGON.

3.    Z dniem 1 stycznia 2020r. wszedł w życie m.in. art. 140 mb pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo  o ruchu drogowym, który określa, że kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wbrew  przepisowi art. 78 ust.2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł,

UWAGA: w myśl art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095, z późn.zm.) od dnia 1 lipca 2021r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, do 60 dni wydłużony zostaje termin określony w art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

4.    Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca: https://www.esp.pwpw.pl/ oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.