<>


Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, pokój nr 5

tel. (56) 49 50 814, 49 50 846,  fax (56) 49 50 848

 

Stanowisko Zamiejscowe w Jabłonowie Pomorskim – obsługuje mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, pokój nr 8

tel. (56) 69 76 808, fax (56) 69 79 001

 

Podstawa prawna:

 

1.    ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo u ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110, z późn.zm.),

2.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. poz. 2355, z późn.zm),

3.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 2130),

4.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019r. poz. 1840),

5.    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1084, z późn. zm.),

6.    rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546),

7.    ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 2214),

8.    ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019r., poz. 1610 i z 2020r. poz. 284),

9.    ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn.zm.),

10.  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776, z późn.zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP (dotyczy pojazdu nowego):

1.    wniosek o czasową rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku ),

2.    dowód własności pojazdu,

3.    karta pojazdu (jeżeli była wydana),

4.    świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

5.    dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

6.    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,

7.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

DRUK OPŁATY - PDF:

Samochód - OPŁATA


Przyczepa/Naczepa - OPŁATA

Motocykl/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

Motorower - OPŁATA

 

W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu sprowadzonego z zagranicy jeżeli jego zakupu lub odbioru dokonano na terytorium RP:

1.    wniosek o czasową rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku ),

2.    dowód własności pojazdu,

3.    karta pojazdu (jeżeli była wydana),

4.    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

5.    dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,

6.    dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

7.    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy , pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo – osobowy” , „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1i N1), został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

8.    oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo dowód opłaty w wysokości 500,00 zł wniesionej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla pojazdów wprowadzonych do kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r.,

9.    tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, zapisanych pod kodami określonymi w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

10.  dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

DRUK OPŁATY - PDF:

Samochód - OPŁATA


Przyczepa/Naczepa - OPŁATA

Motocykl/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

Motorower - OPŁATA

  

W przypadku umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub naprawy pojazdu, który jest już zarejestrowany na terytorium RP:

1.    wniosek o czasową rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku ),

2.    dowód własności pojazdu (w przypadku zmiany właściciela pojazdu),

3.    karta pojazdu (jeżeli była wydana),

4.    dotychczasowy dowód rejestracyjny,

5.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

DRUK OPŁATY - PDF:
 
Samochód - OPŁATA

Przyczepa/Naczepa - OPŁATA

Motocykl/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

Motorower - OPŁATA

W przypadku umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub  naprawy  pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

1.    wniosek o czasową rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku ),

2.    dowód własności pojazdu,

3.    karta pojazdu (jeżeli była wydana),

4.    dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,

5.    dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

6.    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy , pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e ) lub podrodzaj ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo – osobowy” , „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1i N1), został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

7.    oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo dowód opłaty w wysokości 500,00 zł wniesionej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla pojazdów wprowadzonych do kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r.,

8.    tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, zapisanych pod kodami określonymi w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

9.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

DRUK OPŁATY - PDF:

Samochód - OPŁATA

Przyczepa/Naczepa - OPŁATA

Motocykl/Ciągnik rolniczy - OP  ŁATA

Motorower - OPŁATA

 W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

1.      wniosek o czasową rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.      dowód własności pojazdu(w przypadku zmiany właściciela pojazdu),

3.      karta pojazdu (jeżeli była wydana),

4.      dotychczasowy dowód rejestracyjny,

5.      tablice rejestracyjne,

6.      dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

DRUK OPŁATY - PDF:

Samochód - OPŁATA


Przyczepa/Naczepa - OPŁATA

Motocykl/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

Motorower - OPŁATA

 

Opłaty:

 

1.    Opłata komunikacyjna:

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA  CZASOWĄ   REJESTRACJĘ POJAZDU

(Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁATY EWIDENCYJNEJ)

Czasowa rejestracja pojazdu z powodu:

Samochód

Przyczepa/

naczepa

Motocykl/

ciągnik rolniczy

Motorower

 

1)    przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badania technicznego, naprawy

 

62,00 zł

40,75 zł

37,75 zł

37,75 zł

 

2)    wywozu za granicę

 

112,00 zł

65,75 zł

65,75 zł

55,75 zł

Opłatę za czasową rejestrację pojazdu można dokonać na rachunek:

BS BRODNICA 68 9484 1150 2200 0001 5979 0002.

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku

 

2.    Opłata skarbowa (wyciąg):

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ ZA WYDANIE:

 

a)    od wydania decyzji :

-         o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,

-         zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

-         zmieniającej,

-         o wyrejestrowaniu pojazdu,

-         o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

10,00 zł

b)    od wydania zaświadczenia

17,00 zł

c)    od poświadczenia zgodności   duplikatów, odpisu, wyciągu, wpisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej strony

 

 

5,00 zł

d)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 zł

 

UWAGA: opłacie 17 zł nie podlega pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową.

Kompletny wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajdują się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłatę skarbową można dokonać na rachunek:

32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Brodnickiego  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Informacje dodatkowe:

 

Dokumentem pozwalającym określić tożsamość właściciela jest:

a)   w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji  ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem. W przypadku braku możliwości złożenia osobistej wizyty w urzędzie - dane osobowe i adresowe należy umieścić w treści składanego wniosku,

b)    w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja o wpisie do CEIDG wraz z nr NIP oraz do wglądu dowód osobisty właściciela/właścicieli, W przypadku braku możliwości złożenia osobistej wizyty w urzędzie - dane osobowe i adresowe należy umieścić w treści składanego wniosku,

c) w przypadku osoby prawnej – numer lub wypis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz zaświadczenie o  numerze identyfikacyjnym REGON,

 

1.    do wniosku o rejestrację czasową pojazdu należy dołączyć aktualny dokument ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie OC; w przypadku pojazdów nowych lub po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce, taki dokument należy przedstawić najpóźniej w dniu wydania decyzji o rejestracji pojazdu na stałe, tj. przed odbiorem dowodu rejestracyjnego,

2.    czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni,

3.   po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.

4.  dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

a)    umowa sprzedaży,

b)    umowa zamiany,

c)    cumowa darowizny,

d)    umowa o dożywocie,

e)    faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,

f)     prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

5.    w przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

6.   w przypadku posiadania faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej (e-faktura), wnioskodawca dołącza do wnioosku o rejestrację jej elektroniczną wersję środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: q4fn0qr237/SkrytkaESP, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniojący możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralnoci certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

7.    w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – nie jest wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt przeniesienia prawa własności na tego przedsiębiorcę (w tym przypadku należy przedstawić informację/dokument potwierdzający prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w tym zakresie),

8.    w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez ważnego badania technicznego i tablic rejestracyjnych możliwe jest uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego na stacji diagnostycznej,

9.    w przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego, pojazdu rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo – osobowy” , „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochodu specjalnego (kategoria homologacyjna M1i N1), dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy  albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego,

10.     wszystkie czynności w wydziale dokonuje właściciel lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,

11.  Wniosek o czasową rejestrację pojazdu można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca:  https://www.esp.pwpw.pl/ bądź Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: q4fn0qr237/SkrytkaESP, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podania. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanycm ePUAP,  wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.