Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica,  pokój nr 5

tel. (56) 49 50 814, 49 50 846,  fax (56) 49 50 848

 

Stanowisko Zamiejscowe w Jabłonowie Pomorskim – obsługuje mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie,  pokój nr 8

tel. (56) 69 76 808, fax (56) 69 79 001

 

Podstawa prawna:

 

1.    ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo u ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110, z późn.zm.),

2.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. poz. 2355, z późn.zm.),

3.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2130),

4.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019r. poz.1840),

5.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. poz. 457),

6.    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1084, z późn. zm),

7.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r., poz. 451),

8.    rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546),

9.    ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 2214),

10.  ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019r., poz. 1610 i z 2020r. poz. 284),

11.  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn. zm.),

12.  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337),

13.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 431),

14.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401),

15.  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776, z późn.zm.),

16.  ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

  

Wymagane dokumenty:

W przypadku rejestracji pojazdu nowego:  

1.  wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku ),

2.  dowód własności,

3.  świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

4.  karta pojazdu wydana przez producenta lub importera (dotyczy pojazdów samochodowych),

5.  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,

6.  dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

DRUK OPŁATY - PDF:

 

Samochód - OPŁATA

 

Przyczepa/Naczepa/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

 

Motocykl - OPŁATA

 

Motorower - OPŁATA

  

W przypadku rejestracji pojazdu spoza powiatu brodnickiego (wymagana zmiana tablic rejestracyjnych na tablice rejestracyjne o wyróżniku CBR)

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności pojazdu,      

3.    dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badań technicznych,

4.    karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.    tablice (tablica) rejestracyjne,

6.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

DRUK OPŁATY - PDF:

Samochód - OPŁATA

Przyczepa/Naczepa/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

Motocykl - OPŁATA

Motorower - OPŁATA

 

W przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w powiecie brodnickim

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności pojazdu,      

3.    dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badań technicznych,

4.     karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.     tablice (tablica) rejestracyjne,

6.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie. 

 

DRUK OPŁATY PDF:

 

Samochód - OPŁATA

 

Przyczepa/naczepa/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

 

Motyotocykl - OPŁATA

 

Motorower - OPŁATA

 

 W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego:  

1.   wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.   dowód własności,

3.   dowód rejestracyjny albo oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,

4.   uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

 5.   zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu,

6.   tablice (tablica) rejestracyjne,

7.   dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

DRUK OPŁATY - PDF:

 

Samochód - OPŁATA

 

Przyczepa/naczepa/Ciągnik rolniczy - OPŁATA

 

Motocykl - OPŁATA

 

Motorower - OPŁATA

 

 W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy:  

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu),

3.    oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE (niebędącego pojazdem nowym) lub adnotacja na dowodzie własności, dokonana przez sprzedającego pojazd, potwierdzająca datę jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE – w przypadku zbycia tego pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju,

4.    dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

5.    tablice (tablica) rejestracyjne,

6.    dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa   niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej*,

7.    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy , pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo – osobowy” , „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1i N1), został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

8.    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo   dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,  

9.    oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo dowód opłaty w wysokości 500,00 zł wniesionej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla pojazdów wprowadzonych do kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r.,

10.  tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, zapisanych pod kodami określonymi wzałączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

11.  dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

* Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku dokumentu wymienionego w pkt 5 i 6, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

     

     DRUK OPŁATY - PDF:

 

     Samochód - OPŁATA


     Przyczepa/naczepa/ciągnik rolniczy - OPŁATA

 

     Motocykl - OPŁATA


     Motorower - OPŁATA

 

 W przypadku powtórnej rejestracji  na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy:  

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu),

3.    oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE (niebędącego pojazdem nowym) lub adnotacja na dowodzie własności, dokonana przez sprzedającego pojazd, potwierdzająca datę jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE – w przypadku zbycia tego pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju,

4.    dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

5.    karta pojazdu, jeżeli była wydana,

6.    tablice (tablica) rejestracyjne,

7.    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego,  potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,  

8.    tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, zapisanych pod kodami określonymi wzałączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

9.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

DRUK OPŁATY PDF:

 

Samochód - OPŁATA

 

Przyczepa/naczepa/ciągnik rolniczy - OPŁATA

 

Motocykl - OPŁATA

 

Motorower - OPŁATA

 

 W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu marki SAM:   

1.     wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    oświadczenie dotyczące własności zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,

3.    dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

4.   dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON - tylko w przypadku osobistej wizyty w urzędzie.

 

 Opłaty:

 

1.    Opłata komunikacyjna:        

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA REJESTRACJĘ POJAZDU

( Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁATY EWIDENCYJNEJ)

 

Rejestracja pojazdu:

SAMOCHÓD

PRZYCZEPA /

NACZEPA/

CIĄGNIK

ROLNICZY

 

MOTOCYKL

 

MOTOROWER

1)     nowego lub spoza powiatu brodnickiego

180,50 zł

121,50 zł

121,50 zł

111,50 zł

2)    zarejestrowanego w powiecie brodnickim (bez zmiany tablic rejestracyjnych)

 

81,00 zł

81,00 zł

81,00 zł

81,00 zł

 

3)    zabytkowego

 

200,50 zł

131,50 zł

131,50 zł

111,50 zł

 

4)    sprowadzonego z zagranicy

 

256,00 zł

121,50 zł

    

 

197,00 zł

 

    

111,50 zł

 

5)    z uwzględnieniem indywidualnych tablic rejestracyjnych:

 

a)    sprowadzonego z zagranicy

 

b)    pozostałe przypadki

 

 

 

 

 

 

1176,00 zł

 

 

1100,50 zł

 

 

 

-

 

 

 

 

657,00 zł

 

 

581,50 zł

 

 

 

-

Opłatę za rejestrację pojazdu można dokonać na rachunek :

BS BRODNICA 68 9484 1150 2200 0001 5979 0002.

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku.

 

2.    Opłata skarbowa (wyciąg):

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ ZA WYDANIE:

 

a)    od wydania decyzji :

-         o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,

-         zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

-         zmieniającej,

-         o wyrejestrowaniu pojazdu,

-         o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

10,00 zł

b)    od wydania zaświadczenia

17,00 zł

c)    od poświadczenia zgodności   duplikatów, odpisu, wyciągu, wpisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej strony

 

 

5,00 zł

d)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 zł

      UWAGA: opłacie 17 zł nie podlega pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową.

Kompletny wykaz  przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajdują się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłatę skarbową można dokonać na rachunek:

32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Brodnickiego  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Informacje dodatkowe:

 

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu,

 

 

Dokumentem pozwalającym określić tożsamość właściciela jest:

a)   w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji  ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem. W przypadku braku możliwości złożenia osobistej wizyty w urzędzie - dane osobowe i adresowe należy umieścić w treści składanego wniosku,

b)    w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja o wpisie do CEIDG wraz z nr NIP oraz do wglądu dowód osobisty właściciela/właścicieli, W przypadku braku możliwości złożenia osobistej wizyty w urzędzie - dane osobowe i adresowe należy umieścić w treści składanego wniosku,

c) w przypadku osoby prawnej – numer lub wypis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz zaświadczenie o  numerze identyfikacyjnym REGON,

1.   dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:     

a)    umowa sprzedaży,

b)    umowa zamiany,

c)    umowa darowizny,

d)    umowa o dożywocie,

e)    faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,

f)     prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,            

2.         w przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

3.    w przypadku posiadania faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej (e-faktura), wnioskodawca dołącza do wnioosku o rejestrację jej elektroniczną wersję środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: q4fn0qr237/SkrytkaESP, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniojący możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralnoci certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

4.         jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalności gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu; w kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie,

5.         w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – nie jest wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt przeniesienia prawa własności na tego przedsiębiorcę (w tym przypadku należy przedstawić informację/dokument potwierdzający prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w tym zakresie),

6.         w przypadku zagubienia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego  pojazdu zarejestrowanego   wcześniej  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  przed jego ponownym zarejestrowaniem właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,

7.         w celu rejestracji pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych RP – nie jest wymagane oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,

8.    w celu rejestracji pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – nie jest wymagane oddanie karty pojazdu (jeżeli była wydana) oraz dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd był już zarejestrowany),

9.    z dniem 1 stycznia 2020r. został zmieniony m.in. art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, mocą którego właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Zgodnie z nowym art. 140mb pkt 1 w/w ustawy – kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł,

10.    dla oznaczenia pojazdu elektrycznego, pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny, wydawane są  tablice rejestracyjne barwy zielonej ( zielone tło), z wytłoczonym numerem rejestracyjnym barwy czarnej.
UWAGA: Dotychczasowe tablice rejestracyjne do oznaczenia wyżej wymienionych pojazdów zachowują ważność.  

11.    w przypadku gdy dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim  - nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej,

12. w przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą , właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego; w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

13. w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności   ich zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, zamiast tablic dołącza się stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,

14. w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych możliwe jest  uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego na stacji diagnostycznej. Nie jest konieczne  składanie  wniosku o czasową rejestrację w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego badania.

15. istnieje możliwość wydania tablic zmniejszonych - do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju "samochodowy inny po złożeniu stosownego oświadczenia,

16. badaniu okresowemu przeprowadzonemu po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają pojazdy przystosowane konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego (tj. z kierownicą umieszczoną po prawej stronie),

17. badaniu okresowemu przeprowadzonemu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie podlegają pojazdy przystosowane do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie) pod warunkiem, że w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i termin jego ważności nie upłynął,

18. w przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację załącza zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

19. w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” lub ”czterokołowiec lekki” od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub ww. pojazdu,

20.  w przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego, pojazdu rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj ”czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo – osobowy” , „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochodu specjalnego (kategoria homologacyjna M1i N1), dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy  albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego,

21.  do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć aktualny dokument ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie OC; w przypadku pojazdów nowych lub po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce, taki dokument należy przedstawić najpóźniej w dniu wydania decyzji o rejestracji pojazdu na stałe, tj. przed odbiorem dowodu rejestracyjnego,

22. pojazdy podlegające powtórnej rejestracji po ich wcześniejszym wyrejestrowaniu to:

a)    odzyskane po kradzieży,

b)    zabytkowe,

c)    mające co najmniej 25 lat i uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,

d)    ciągniki i przyczepy rolnicze,

e)    wywiezione z kraju lub zbyte za granicą,

23. wszystkie czynności  w wydziale dokonuje właściciel lub osoba przez niego upoważniona,

jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,

24.  Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca:  https://www.esp.pwpw.pl/ bądź Elektronicznej Skrzynki Podawczej e – PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności certyfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podania.

W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanycm ePUAP,  wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.