<>

                                                      

Bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

1. Nazwa i adres  wydziału:

 Wydział Geodezji  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 ul. Żwirki i Wigury 3 

 87-300 Brodnica, tel.(056)4950802, 4950820

 justyna.lewandowska@brodnica.com.pl

2. Podstawa prawna:

 Art. 71  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.).

 

 3. Opłaty:

 Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie  później  niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Dodatkowe informacje:

 

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

2. Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej ugn przewiduje udzielenie 50% bonifikaty osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 t.j.).

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

4. Każdy dochód jest wliczany do dochodu stanowiącego podstawę obliczeń przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, z wyjątkiem świadczeń enumeratywnie wyliczonych w art. 3 ust. 3 zd, 2 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2133 t.j.):

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

5. Dochód miesięczny, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ugn, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

6. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

7. Do wniosku, oprócz oświadczenia o dochodach należy załączyć stosowne dokumenty:

- przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty.

- przez osoby będące emerytami i rencistami: zaświadczenie wydane przez ZUS lub Urząd Skarbowy.

UWAGA: W przypadku dołączenia zaświadczenia z ZUS konieczne jest dołączenie oświadczenia o braku dodatkowych dochodów,

- w przypadku braku dochodu należy złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,

- studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją o pobieraniu (i w jakiej wysokości) lub niepobieraniu stypendium.

8. Warunkami koniecznymi do spełnienia, przy udzielaniu 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest przeznaczenie nieruchomości/lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanie na te cele. Nieruchomość/lokal nie może być: przedmiotem umowy najmu, użyczenia bądź oddania do korzystania. W przedmiotowej nieruchomości/lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

9. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w art. 73 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 74 ust. 1 ugn, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

10. W przypadku odmowy udzielenia bonifikaty opłata roczna jest wymagalna w pełnej wysokości na dzień 31 marca danego roku. Brak wpłaty będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek od dnia 1 kwietnia do dnia zapłaty.

11. Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku, zobowiązane są do wniesienia opłaty do dnia 31 marca w pełnej wysokości (100%), chyba, że złożą nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej ( art. 71 ust. 4 ugn). Właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego ( art. 71 ust. 4 ugn).

12. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

13. W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika koniecznym jest załączenie pełnomocnictwa określającego prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.).

 

Klauzula Informacyjna ( RODO)

dotycząca przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Geodezji Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

 (Gospodarka Nieruchomościami)

1.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brodnicki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica. Dane adresowe: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. Telefon: 564950-800. Adres e-mail: sekretariat@brodnica.com.pl,

2.     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Thiel w sprawach związanych z ochroną danych może się Pani/Pan kontaktować drogą elektroniczną: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3.     CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz niezbędności przetwarzania do wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a – RODO w celu:

1)       działania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

2)       zezwolenia na wykreślenie obciążeń z działów III i IV ksiąg wieczystych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;

3)       ustanowienia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brodnickiego na rzecz jednostki organizacyjnej oraz wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

4)       wywłaszczania nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

5)       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

6)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

7)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

8)       ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

9)       zwrot wywłaszczonych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

10)   aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego;

11)   udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

12)   sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r;

13)   sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowych najemców zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
z 21 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

14)   sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego lub jej części, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

15)   dzierżawy/najmu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

16)   najmu lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

17)   sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

18)   nabycia nieruchomości na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;

19)   gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

20)   prowadzenie zasobu nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

21)   udzielania zezwoleń na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

22)   oddania jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

23)   bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

24)   zbywania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

25)   zmianie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

26)   przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

27)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Brodnickiego oraz Skarbu Państwa;

28)   ustalanie stawki procentowej oraz wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

29)   naliczenie/ustanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na skutek zbycia/nabycia nieruchomości  – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

30)   udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4.     ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt. 3 dane mogą być przekazywane lub udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. (Prokuratura, Sąd, Policja, Wojewoda Kujawsko-Pomorski) w celu prawidłowej realizacji zadań określonych zgodnie z zakresem rzeczowym wydziału, jak i podmiotom z którymi Administrator podpisał stosowne umowy do  przetwarzania danych osobowych.

5.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH- POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG), ORAZ PRZETWARZANIE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY JAK I PROFILOWANIE.

Dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego – poza EOG lub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

6.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

7.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanych dobrowolnie lub nieobowiązkowo). Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8.     PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne nieobowiązkowe ale ułatwi kontakt z Państwem lub realizację czynności.