Udzielanie zezwoleń  na  zakładanie  i przeprowadzanie  na nieruchomości  ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń  służących  do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej.

 

1. Nazwa i adres  wydziału nr pokoju i telefon kontaktowy:


    Wydział Geodezji  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

    ul.Żwirki i Wigury 3  

    87-300 Brodnica, tel.(056)4950802, 4950820

    grazyna.sobczak@brodnica.com.pl

2. Podstawa prawna:

Art. 124  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm../.


3. Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek określający : dane wnioskodawcy,  cel czasowego zajęcia nieruchomości, termin  rozpoczęcia i zakończenia prac, protokoły z przeprowadzanych rokowań  z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

We wniosku należy wskazać położenie nieruchomości, nr działki, nr księgi wieczystej .


4. Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie  później   niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

6. Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od  daty    otrzymania decyzji.

 

 

 

Klauzula Informacyjna ( RODO)

dotycząca przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Geodezji Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

 (Gospodarka Nieruchomościami)

1.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brodnicki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica. Dane adresowe: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. Telefon: 564950-800. Adres e-mail: sekretariat@brodnica.com.pl,

2.     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Thiel w sprawach związanych z ochroną danych może się Pani/Pan kontaktować drogą elektroniczną: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3.     CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz niezbędności przetwarzania do wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a – RODO w celu:

1)       działania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

2)       zezwolenia na wykreślenie obciążeń z działów III i IV ksiąg wieczystych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;

3)       ustanowienia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brodnickiego na rzecz jednostki organizacyjnej oraz wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

4)       wywłaszczania nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

5)       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

6)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

7)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

8)       ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

9)       zwrot wywłaszczonych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

10)   aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego;

11)   udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

12)   sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r;

13)   sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowych najemców zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
z 21 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

14)   sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego lub jej części, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

15)   dzierżawy/najmu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

16)   najmu lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

17)   sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

18)   nabycia nieruchomości na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;

19)   gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

20)   prowadzenie zasobu nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

21)   udzielania zezwoleń na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

22)   oddania jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

23)   bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

24)   zbywania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

25)   zmianie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

26)   przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

27)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Brodnickiego oraz Skarbu Państwa;

28)   ustalanie stawki procentowej oraz wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

29)   naliczenie/ustanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na skutek zbycia/nabycia nieruchomości  – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

30)   udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4.     ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt. 3 dane mogą być przekazywane lub udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. (Prokuratura, Sąd, Policja, Wojewoda Kujawsko-Pomorski) w celu prawidłowej realizacji zadań określonych zgodnie z zakresem rzeczowym wydziału, jak i podmiotom z którymi Administrator podpisał stosowne umowy do  przetwarzania danych osobowych.

5.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH- POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG), ORAZ PRZETWARZANIE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY JAK I PROFILOWANIE.

Dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego – poza EOG lub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

6.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

7.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanych dobrowolnie lub nieobowiązkowo). Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8.     PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne nieobowiązkowe ale ułatwi kontakt z Państwem lub realizację czynności.