PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

1. Nazwa i adres wydziału nr pokoju i telefon kontaktowy:

Wydział  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Żwirki i Wigury 3

87-300 Brodnica

tel. (056)4950820,   (056) 4950802 

justyna.lewandowska@brodnica.com.pl

2. Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania

 wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1314 t.j.).

-ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

 gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040 t.j.).

-ustawa kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j. )

-ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 t.j.).

 

3.Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  mogą wystąpić:

1.Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne.

1a.Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

1)w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

2)na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

3)nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

1)osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

2)spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.

4. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.

4. Wymagane dokumenty:

-wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

-wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu

5. Opłaty:

 

- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności w trybie decyzji - wniosek - 10 zł

- wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu - 50 zł 

 

6. Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu w terminach:

1)z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

2)na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

3)na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Brodnickiego.

 

 

Klauzula Informacyjna ( RODO)

dotycząca przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Geodezji Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Brodnicy

 (Gospodarka Nieruchomościami)

1.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brodnicki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica. Dane adresowe: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. Telefon: 564950-800. Adres e-mail: sekretariat@brodnica.com.pl,

2.     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Thiel w sprawach związanych z ochroną danych może się Pani/Pan kontaktować drogą elektroniczną: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3.     CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz niezbędności przetwarzania do wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a – RODO w celu:

1)       działania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

2)       zezwolenia na wykreślenie obciążeń z działów III i IV ksiąg wieczystych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;

3)       ustanowienia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brodnickiego na rzecz jednostki organizacyjnej oraz wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

4)       wywłaszczania nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

5)       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

6)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

7)       ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

8)       ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

9)       zwrot wywłaszczonych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

10)   aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego;

11)   udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

12)   sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r;

13)   sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Brodnickiego na rzecz dotychczasowych najemców zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
z 21 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

14)   sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego lub jej części, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

15)   dzierżawy/najmu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brodnickiego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

16)   najmu lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

17)   sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

18)   nabycia nieruchomości na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;

19)   gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

20)   prowadzenie zasobu nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

21)   udzielania zezwoleń na przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.;

22)   oddania jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

23)   bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

24)   zbywania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

25)   zmianie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. , oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

26)   przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

27)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Brodnickiego oraz Skarbu Państwa;

28)   ustalanie stawki procentowej oraz wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

29)   naliczenie/ustanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na skutek zbycia/nabycia nieruchomości  – art. 71 oraz 72 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

30)   udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4.     ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt. 3 dane mogą być przekazywane lub udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. (Prokuratura, Sąd, Policja, Wojewoda Kujawsko-Pomorski) w celu prawidłowej realizacji zadań określonych zgodnie z zakresem rzeczowym wydziału, jak i podmiotom z którymi Administrator podpisał stosowne umowy do  przetwarzania danych osobowych.

5.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH- POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG), ORAZ PRZETWARZANIE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY JAK I PROFILOWANIE.

Dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego – poza EOG lub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

6.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

7.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanych dobrowolnie lub nieobowiązkowo). Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8.     PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne nieobowiązkowe ale ułatwi kontakt z Państwem lub realizację czynności.