Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Uchwały Zarządu Powiatu

 Uchwała Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia4 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 2/2/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z ul. Dębową wraz z rozbudową dróg wewnętrznych - ul. Dębowa i Klonowa w miejscowości Cielęta na dz. nr 21/1, 88/33, 88/79, 88/80, 88/99, 88/100 - obrębCielęta, gmina Brodnica".

Uchwała Nr 3/3/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia16 grudnia 2014 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy.

Uchwała Nr 4/3/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.

Uchwała Nr 5/3/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 6/4/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 7/5/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014.

Uchwała Nr 7A/5/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014.

Uchwała Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00".

Uchwała Nr 9/7/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2015 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 10/8/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia27 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania kosmiji przetargowej.

Uchwała Nr 11/8/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia27 stycznia2015 r.w sprawie upoważnienia Członków Zarządu do czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia.

Uchwała Nr 12/9/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia3 lutego 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 080438C Drużyny -
Budy - Chojno długości ok. 2,4 km oraz drogi nr 080440C na odcinku w miejscowości Chojno o długości około 0,8 km ETAP II i III".

Uchwała Nr 13/13/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realziacji w 2015 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego.

Uchwała Nr 14/13/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat za kształcenie nauczycieli oraz form, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 15/14/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej nr 080461C Drużyny - granizac gminy Brodnica".

Uchwała Nr 16/14/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej nr 080803C Osiek - Dębowo - Tadajewo - Sumin".

Uchwała Nr 17/14/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Rozbudowa drogi Brodnica (ul. Polna) - Szczuka".

Uchwała Nr 18/15/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 19/15/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 20/16/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie upoważnienia Pana Adama Lewickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uchwała Nr 21/16/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2014 rok.

Uchwała Nr 22/17/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 23/17/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa nawierzchni w ul. Limbowej w Brodnicy".

Uchwała Nr 24/18/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 25/18/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytychskładników rzeczowych majątku ruchomego Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 26/18/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawieupoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Uchwała Nr 27/18/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawieupoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" skierowanego do osób niepełnosprawnych, dofinansowanegoze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 28/19/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 080432 C Kawki - Małki - Wymokłe na odcinku od miejscowości Kawki do drogi krajowej nr 15".

Uchwała Nr 29/19/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 30/20/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2014 rok.

Uchwała Nr 31/22/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 maja 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej kl. L nr G080523C Kominy - Gorczenica na odcinku 1640 m w km 0+464 do 1+973 w miejscowości Gorczenica".

Uchwała Nr 32/23/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Niskie Brodno na odcinku od skrzyżowania ulic Wczasowej i Niskie Brodnoc do drogi powiatowej w miejscowości Żmijewo".

Uchwała Nr 33/24/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji"Budowa odcinka ul. Cmentarnej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sądowej na odcinku od Ronda Toruńskiego do ul. Cmentarnej".

Uchwała Nr 34/24/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 czerwca 2015 r.w sprawiewyrażenia opinii nt. zaliczenia dróg do kategorii dróggminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 35/24/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 czerwca 2015 r.w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 36/26/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie.

Uchwała Nr 37/26/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach.

Uchwała Nr 38/27/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr 39/28/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Uchwała Nr 40/28/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

Uchwała Nr 41/29/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 42/29/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Pana Adama Lewickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 43/29/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyznania p. Adamowi Lewickiemu - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, upowaznienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostki.

Uchwała Nr 44/29/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Przebudowa nawierzchni w ul. Gajdy w Brodnicy".

Uchwała Nr 45/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokal użytkowy, wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr 46/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Iwony Czupryńskiej - Kaliszewskiej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 47/32/2015 Zarządu Powiatu  w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Pauliny Kalinowskiej - Willmann nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącegow Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 48/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Lucyny Szwed nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 49/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Cybulskiego nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 50/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Anity Głodowskiej nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 51/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Malwiny Kozłowskiej nauczycielki Zespołu SzkółRolniczych w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 52/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Rafała Laskowskiego nauczyciela Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 53/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Edyty Sosnowskiej nauczycielki Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 54/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Marty Grochowalskiej nauczycielki Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 55/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Niemczyka nauczyciela Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 56/32/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr 57/34/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Budowa odcinka ul. Iglastej ( od skrzyżowania z ul. Okrężną do skrzyżowania z ul. Limbową) w Brodnicy".

Uchwała Nr 58/36/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 września 2015 r.  w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 59/36/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Uchwała Nr 60/36/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia publicznego dotyczącego zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Brodnicki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Uchwała Nr 61/37/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr 62/37/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015 - 2035.

Uchwała Nr 63/39/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 paźziernika 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 TDCi Ambiente nr rej. CBR 99SK.

Uchwała Nr 64/39/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 października 2015 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Uchwała Nr 65/42/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Uchwała Nr 66/42/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczacej inwestycji "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy- etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ulic Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy".

Uchwała Nr 67/42/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przygotowania terenów inwestycyjnych, wraz z utworzeniem Loklanego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sikorskiego w Brodnicy wraz z pełną infrastrukturą".

Uchwała Nr 68/42/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 TDCi Ambiente nr rej. CBR 99SK po obniżonej cenie.

Uchwała Nr 69/43/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016-2035 oraz przyjęcia projektu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 70/43/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publicznej z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała Nr 71/44/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560 z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".

Uchwała Nr 72/44/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na prowadzenie jednego punktu pomocy prawnej na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 73/45/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bobrowo.

Uchwała Nr 74/45/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021".

Uchwała Nr 75/45/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy.

Uchwała Nr 76/45/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 77/48/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 78/48/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015-2019 z perspektywą do 2021 r."

Uchwała Nr 79/48/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brodnicy do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 80/48/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brodnicy do protokolarnego przejęcia od Skarbu Państwa mienia instytucji, jednostek organizacyjnych na rzecz Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 81/49/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała Nr 82/50/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 83/52/2015 Zarządu  Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 84/52/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr 85/53/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokal użytkowy, wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr 86/53/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 87/56/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Uchwała Nr 88/58/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnej  stawki czynszu  najmu za lokal użytkowy wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr 89/58/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 90/58/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Uchwała Nr 91/59/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Zbiczno.  

Uchwała Nr 92/59/2016 Zarządu Powiatu  w Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica. 

Uchwała Nr 93/61/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Brodnicy.

Uchwała Nr 94/61/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych  ofert na wsparcie   wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 95/61/2016   Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania  w roku 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania  dopłat za kształcenie nauczycieli oraz form, na które dofinansowanie jest przeznaczone.  

Uchwała Nr 96/62/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 97/62/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Brodniciego na rok 2016.

Uchwała Nr 98/62/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy  i Regionlanej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji  o przebiegu wykonania  planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego  za 2015 rok.

Uchwała Nr 99/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dot. inwestycji "Budowa obwodnicy  Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15- etap II".

Uchwała Nr 100/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność  pożtku publicznego.

Uchwała Nr 101/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Uchwała Nr 102/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu  Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 103/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządow oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 104/64/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwała Nr 105/65/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2015 rok.

Uchwała Nr 106/67/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania  złożonych  ofert w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 107/67/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 108/68/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" skierowanego  do osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 109/68/2016  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 110/69/2016   Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 111/69/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na remont elewacji oraz wykonania prac mykologiczno- budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 112/69/2016  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy o wartości poniżej kwoty 30 000 euro.

Uchwała Nr 113/70/2016 Zarządu  Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brzozie.

Uchwała Nr 115/70/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokal użytkowy, wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomościami.

Uchwała Nr 114/70/2016 Zarządu  Powiatu w Brodnicy z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej  nr 080524C w miejscowości Gorczeniczka gm. Brodnica od granicy dz.nr 42 - obręb Gorczenica do DG nr 080528C".

Uchwała Nr 116/71/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 117/72/2016 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki  do przeprowadzenia postępowania  i udzielenia zamówień publicznych na usługi pocztowe   na rzecz jednostek powiatu.

Uchwała Nr 118/72/2016 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy - p. Jacka Gniadkowskiego, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy - p. Tomasza Słabkowskiego, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy - p. Jarosława Hiszpańskiego.

Uchwała Nr 119/74/2016 Zarządu Powiatu  w Brodnicy z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej w trzecim  przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 120/75/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica,

Uchwała Nr 121/75/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,

Uchwała Nr 122/75/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2016,

Uchwała Nr 123/75/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr 124/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 125/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Uchwała Nr 126/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Uchwała Nr 127/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 128/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickeigo na rok 2016.

Uchwała Nr 129/78/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickeigo na rok 2016.

Uchwała Nr 130/78/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji "Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej ul. Michałowskiej w Brodnicy".

Uchwała Nr 131/79/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 132/80/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Ewy Bieżuńskiej nauczycielki Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 133/80/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Justyny Kanieckiej nauczycielki Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 134/80/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egamiznacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Ewy Kupczyk nauczycielki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczcyciela mianowanego.

Uchwała Nr 135/81/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dotyczącej  inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z wzmocieniem kontstrukcji ulicy Ustronie w Brodnicy".

Uchwała Nr 136/81/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których  mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2016 r.

Uchwała Nr 137/81/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 138/81/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 139/81/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2016 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy  do składania oświadczeń woli zwiążanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 140/82/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę tablic rejestracyjnych.

Uchwała Nr 141/82/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr 142/82/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzrostu limitu zatrudnienia administracji i obsługi w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Uchwała Nr 143/83/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 144/83/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowskiego  - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy  do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych.

Uchwała Nr 145/83/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 146/83/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podjęcia prac  nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017  i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 147/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu  powiatu brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 148/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżętu powiatu brodnickeigo na 2016 rok.

Uchwała Nr 149/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 wrzesnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu brodnickeigo na 2016 rok.

Uchwała Nr 150/85/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 września 2016 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na potrzeby edukacji ekologicznej  (Brodnica- Podgórz - jezioro Szczuckie i Cieleckie)".

Uchwała Nr 151/86/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal sportowych  oraz innych pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych stanowiących mienie Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 152/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 153/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji spójnego ciągu  komunikacyjnego "Przebudowa ciągu dróg gminnych na odcinku: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) Gm. Brodnica (Kruszynki), Gm. Bobrowo (Kruszynki Szlacheckie, Anielewo), Gm Zbiczno (Foluszek, Zbiczno).

Uchwała Nr 154/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016 roku w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Nr 155/87/2016 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w  2017 roku punktu niedopłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 156/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursopwej w celu opniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu niedopłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w  2017 roku punktu niedopłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 157/88/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego  robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont elewacji oraz wykonanie prac mykologiczno - budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 158/88/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powuatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 159/89/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr 160/90/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ulicy Żwirki i Wigury 3.

Uchwała Nr 161/91/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy do składania oświadczeń woli w sprawach zamówień poniżej 30.000 Euro.

Uchwała Nr 162/91/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022.

Uchwała Nr 163/91/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zaopniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta  i Gminy Górzno na lata 2016-2023.

Uchwała Nr 164/91/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 listopada 2016 r.w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr 165/93/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 listopada 2016 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzace działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 166/94/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna Etap I i ul. Sikorskiego Etap II.

Uchwała Nr 167/96/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 168/96/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 169/96/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 170/97/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Iryny Loburskiej - Kołodziejczyk  nauczycielki  Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 171/98/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej  do przeprowadzenia likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego  - Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 172/99/2016 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowergo Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 173/99/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku  zadania publicznego  Powiatu Brodnickeigo przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 174/99/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 grudnia 2016 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 175/99/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych  zasad rozliczania podatku VAT  w Powiecie Brodnickim i jego jednostkach i zakładach budżetowych.

Uchwała Nr 176/102/2016 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 177/103/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 178/104/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 179/104/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu "Kształci  nas Europa" w ramach programu Erasmus+.

Uchwała Nr 180/105/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie części pomieszczeń w budynku stanowiącym własność nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 181/105/2017   Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy do składania oświadczeń woli w zwiazku z realizacją projektu systemowego "Staże zagraniczne uczniów szkół zawodowych i technicznych " w ramach programu Erasmus+ Akcja 1-Mobilność edukacyjna 2017.  

Uchwała Nr 182/106/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 183/106/2017  Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 184/106/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu  Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 185/106/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę linii kablowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 186/107/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu sieci dróg powiatowych w Powiecie Brodnickim w latach 2017-2018".

Uchwała Nr 187/107/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul.Jęczmiennej w Karbowie od km 0+272 do km 0+374".

Uchwała  Nr 188/107/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" skierowanego do osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 189/107/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicyz dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Słomińskiej  - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy do wszelkich działań zapewniających  realizcję projektu nr RPKP.03.03.00-04-0020/16 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy ul. Kochanowksiego 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 190/108/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 191/108/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego.

Uchwała Nr 192/108/2017  Zarządu  Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju  kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych oraz ochrony i promocji zdrowia.  

Uchwała Nr 193/109/2017   Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 lutego 2017 r.w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 1.

Uchwała Nr 194/109/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat za kształcenie nauczycieli oraz form, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 195/109/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2017 rok. 

Uchwała Nr 196/110/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania  kultury fizyczbej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwała Nr 197/110/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 marca 2017 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochorny i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 198/113/2017   Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa  drogi krajowej nr 15 w m. Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".

Uchwała Nr 199/113/2017  Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 200/113/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 201/113/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na zadanie pn."Utrzymanie terenów zieleni przy drogach i ścieżkach pieszo - rowerowych  - gospodarowanie zielenią  i zagospodarowanie odpadów organicznych.

Uchwała Nr 202/114/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych  Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 203/114/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania  planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji  o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2016 rok.    

Uchwała Nr 204/115/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowksiego  - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy do wystawiania not księgowych. 

Uchwała Nr 205/116/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno".

Uchwała Nr 206/116/2017  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika atruktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów  i usług w Powiecie Brodnickim. 

Uchwała Nr 207/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w imieniu Zarządu Powiatu w zakresie realizacji Projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy" w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.2 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 208/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 209/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 210/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 211/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dwóch budynków na potrzeby 14-osobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 212/118/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Brodnicy  sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 213/119/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 1242 N Biskupiec- Krotoszyny  kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr 214/119/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 215/119/2017 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 216/121/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organziacje pozarządowe.

Uchwała Nr 217/121/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 218/122/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2017.

Uchwała Nr 219/122/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Uchwała Nr 220/122/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 221/123/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr 222/123/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę sprzętu komputerowego  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy. 

Uchwała Nr 223/124/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 224/126/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 225/128/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 08020 C w miejscowości Zbiczno".

Uchwała Nr 226/128/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi nr 081304C - ul. Św. Floriana, dł. 0,940 km na odcinku: km 0+400 zjazd do Zepsołu Szkół- km 1+340 skrzyżowanie z drogą nr 1837 C".

Uchwała Nr 227/128/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia należności Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troskiw Brodnicy prowadzącemu Warsztat Terapii Zajęciowej.

Uchwała Nr 228/129/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2, 87- 300 Brodnica.

Uchwała Nr 229/129/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.

Uchwała Nr 230/129/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 231/130/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 080420 C od skrzyżowania z DW 548 w miejscowości Grabówiec do skrzyżowania z DG nr 080462C w miejscowości Kawki, gm. Bobrowo".

Uchwała Nr 232/130/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica.

Uchwała Nr 233/131/2017 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr 234/131/2017 Zarządu  Powiatu w Brodnicy z dnia 26 lipca 2017 r.w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowskiego  - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego "Programu Erasmus+ szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych. 

Uchwała Nr 235/131/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2017.

Uchwała Nr 236/132/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2017 r.  w sprawie umorzenia należności Towarzystwu Rodziców Dzieci Specjlanej Troski w Brodnicy prowadzącemu Warsztat Terapii Zajęciowej.

Uchwała Nr 237/132/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 238/132/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności  Zamawiającego dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Nr 239/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 240/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy infromacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr 241/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.  

Uchwała Nr 242/133/2017 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr 243/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Wiesławy Frankowskiej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 244/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Mateusza Kłosowskiego  nauczyciela I Liceum Ogólnokształcążcącego w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na  stopień n auczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 245/133/2017 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Arkadiusza Skalskiego nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 246/133/2017 Zarządu Powiuatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Mateusza Kosek nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 247/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku ks. Michała Palucha nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nayczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 248/133/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w  sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pana Krzysztofa Niemczyka nauczyciela Centrum Kształcenia ZAwodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianownaego. 

Uchwała Nr 249/135/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlikwidowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 250/135/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr 251/135/2017 Zarzadu Powaitu w Brodnicy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Jablonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 252/135/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sutalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieogrniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr   253/135/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2018 i opracowania materiałów planistycznych.

Uchwała Nr 254/138/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2017 r. w sprawie konsultacji rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Uchwała Nr 255/139/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".

Uchwała Nr 256/139/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 257/140/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  przez organziacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 258/142/2017 Zarządu Powiatu  w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Mława polegająca na budowie zatoki autobusowej w miejscowości Cielęta".

Uchwała Nr 259/143/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035 oraz przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2018.

Uchwała Nr 260/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy  z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 261/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej  pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu niedopłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 262/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 263/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie  powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup mmamografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr 264/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji  dla Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2022.

Uchwała Nr 265/146/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr 266/146/2017 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzynięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku    punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr 267/147/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Powiecie Brodnickim w 2017 r.

Uchwała Nr 268/147/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.   

Uchwała Nr 269/148/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 270/149/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu  najmu za lokal użytkowy wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr 271/149/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr 272/149/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr 273/149/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017 - 2023. 

Uchwała Nr 274/151/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecności dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej.

Uchwała Nr 275/153/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowskiego - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego " Programu Erasmus +-Praktyka najlepszą nauką! - europejskie staże zawodowe.

Uchwała Nr 276/154/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 stycznia 2018 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2018-2020 zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 277/155/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 278/155/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem  do rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby  Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

Uchwała Nr 279/155/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.  

Uchwała Nr 280/156/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa ulicy Michałowskiej w Brodnicy".  

Uchwała Nr 281/157/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 lutego 2018 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwera, streamera oraz dysków twardych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Uchwała Nr 282/158/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opniowania złożonych ofert na wspracie wykonania zadań publicznych przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju  kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych oraz ochrony i pomocji  zdrowia.

Uchwała Nr 283/158/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Uchwała Nr 284/158/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 285/159/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa ulicy Karbowskiej w Brodnicy poprzez budowę chodnika na długości ok. 165 mb".

Uchwała Nr 286/159/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat za kształcenie nauczycieli oraz form, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 287/159/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i dostawa mebli na potrzeby dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Uchwała Nr 288/159/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dwóh placówek opiekuńczo - wychowawczych. 

Uchwała Nr 289/160/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszchniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Uchwała Nr 290/161/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 291/161/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr 292/162/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:"Rozbudowa ulicy Stary Plac Szkolny w Brodnicy".

Uchwała Nr 293/162/2018 Zarzadu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:"Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Brodnicy".

Uchwała Nr 294/162/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2017 rok. 

Uchwała Nr 295/164/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 296/164/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Uchwała Nr 297/165/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500, GESTUT i EGiB w ramach projektu: Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

Uchwała Nr 298/165/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki w 2018 r.

Uchwała Nr 299/166/2018 Zarządu w Powiatu w Brodnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu  w Brodnicy sprawozdania finansowego Powiatu Brodnickiego za 2017 rok.

Uchwała Nr 300/167/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 maja 2018 r.w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uchwała Nr 301/168/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy    w Brodnicy. 

Uchwała Nr 302/168/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy.

Załączniki

Analiza z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2017 rok (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Brodnicy za 2016 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2016 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2017 rok (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Brodnicy za 2017 rok (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program współpracy na 2018r (183.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 r. z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchała nr 7A (989.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr 174 (992.8kB) Zapisz dokument  
Uchwala_Zarządu_Nr 174 (525.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_128_77_2016_z_dnia_12_7_2016. (713.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_129_78_2016_z_dnia_26_7_2016.Kopia (828.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_142_82_2016_z_dnia_31_8_2016 (286.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_145_83_2016_z_dnia_07_09_2016 (264.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_147_84_2016_z_dnia_14_09_2016 (296.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_148_84_2016_z_dnia_14_09_2016 (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_Zarządu_Nr_149_84_2016_z_dnia_14_09_2016 (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Nr 217 (625.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 177_ 103_ 2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. (284.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 195_ 109 _ 2017 z dnia 28 lutego 2017 r. (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 220_ 122 _ 2017 z dnia 30 maja 2017 r. (291.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 235 _ 131 _ 2017 z dnia 26 lipca 2017 r. (658.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 262_ 144_ 2017 z dnia 16 listopada 2017 r. (455.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 268 (883.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr 271 _ 149 _ 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (843.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał Zarządu Nr223 _124 _ 2017 z dnia 08 czerwca 2017 r. (581kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 100 (65.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 138 (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 184 (25.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała 200_113_2017 (291.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała 221_123_2017 (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała 299_166_2018 pdf (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR 43 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 179 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 89 (544.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 1 (277.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 10 (350.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 101 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 102 (717.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 103 (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 104 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 106 (15.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 108 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109 (136.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109 (136.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 11 (333.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 (13.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 111 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112 (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 113 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 114 (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 115 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 116 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 117 (15.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 118 (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 119 (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 12 (331.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 120 (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 121 (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 122 (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 123 (284.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 124 (137.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 125 (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 126 (153.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 127 (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 128 (707.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 13 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 130 (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 131 (19.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 131 (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 132 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 133 (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 134 (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 135 (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 137 (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 139 (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 14 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 140 (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 141 (486.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 143 (14kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 144 (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 146 (513.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 15 (317.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 150 (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 151 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 152 (845.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 153 (166.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 154 (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 155 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 156 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 157 (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 158 (408.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 158 - całość (580.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 16 (315.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 160 (149.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 161 (13.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 162 (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 163 (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 164_91_2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie przyjecia projektu budżetu i WPF_2017 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 165 (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 166 (165.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 167 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 168 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 17 (316.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 170 (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 171 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 172 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 173 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 173 Załącznik nr 1 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 173 załącznik nr 2 (13.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 175 (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 176 (791kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 178 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 18 (668.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 180 (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 181 (229.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 182 (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 182 (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 183 (987.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 185 (179.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 186 (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 186 załącznik (11.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 187 (973.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 188 (13.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 189 (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 19 (667.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 190 (17.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 191 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 192 (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 193 (505.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 194 (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 196 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 197 (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 198 (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 199 (13.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 2 (348.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 20 (444.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 201 (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 202 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 203 114 2017 z dnia 28 marca 2017 r. (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 204 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 205 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 206 (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 207 (15.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 208 (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 209 (162.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 21 (315kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 210 (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 211 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 212_118_2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 213 (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 214 (2) (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 215 (264.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 218 (154.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 219 (132.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 22 (402.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 222 (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 224 (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 224 (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 225 (154.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 226 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 227 (9.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 228 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 229 (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 23 (308.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 230 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 231 (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 232 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 233 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 234 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 236 (14.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 237 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 238 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 239 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 24 (443.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 załącznik nr 1 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 załącznik nr 2 (648.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 załącznik nr 3 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 241 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 242 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 243 (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 244 (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 245 (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 246 (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 247 (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 248 (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 249 (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 25 (423.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 250 (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 251 (617.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 252 (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 254 (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 254 (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 255 (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 256 (661.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 257 140 2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 października 2017 r (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 258 (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 259 (164.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 26 (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 260 (12.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 261 (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 263 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 264 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 265 (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 266 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 267 (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 269 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 269 załącznik nr 1 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 269 załącznik nr 2 (13kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 269 załącznik nr 3 (13.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 27 (300.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 270 (151.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 273 (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 274 (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 275 (144.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 276 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 277 (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 277 załącznik nr 3 (68.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 277 załącznik nr 4 (66kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 278 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 28 (319kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 280 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 281 (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 282 (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 283 (13.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 283 załącznik (23.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 284 (17.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 284 załącznik (18.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 285 (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 286 (25.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 287 (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 288 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 289 (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 29 (659.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 290 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 291 (611.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 292 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 293 (155.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 294 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 295 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 296 (272.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 298 (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 3 (803kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 30 (254.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 300 (339.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 301 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 302 (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 31 (319.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 32 (345.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 33 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 34 (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 35 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 36 (12.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 37 (12.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 38 (627.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR 39 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 4 (312.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40 w sprawie zatrudnienia kierownika ZAZ (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR 42 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44 (298.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45 (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 5 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56 (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 57 (159kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 6 (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 63 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64 (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 65 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 66 (184.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67 (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 68 (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 68 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR 69_43_2015 (110.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 7 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 71 (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 72 (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 73 (977.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 74 (15.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 75 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 76 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 76 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 77 (763kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 78 (208.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 79 (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 8 (314.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 80 (173.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 81 (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 82 (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 83 (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 84 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 86 (216kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 87 (164.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 88 (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 9 (458.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 90 (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 91 (485.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 92 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 93 (338.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94 (121.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95 (520.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95 (140.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 96 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 99 (160.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała WPF nr 272_149_2017 z dnia 28_12_2017_ (856.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu 159_89_2016 z dnia 25_10_2016 (455.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu 216_121_2017 z dnia 23 maja 2017 r. (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała zarządu 85 53 2016 (160.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu 97_62_2016 z dnia 30 marca 2016 r. (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu 98_62_2016 z dnia 30 marca 2016 r. (162kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Nr 136_81_2016 z dnia 23_08_2016 r. (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Nr 169 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Nr 253 (482.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Nr 279 _ 155 _ 2018 z dnia 06 lutego 2018 r. (394.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Nr 62_37_2015 WPF (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 59_36_2015 (190.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 60_36_2015 (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Zarządu_Nr_105_65_2016 (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Zarządu_Nr_107_67_2016_z_dnia_9_5_2016. (657.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Zarządu_Nr_58_36_2015_z_dnia_16_09_2015 (580.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Zarządu_Nr_61_37_2015_z_dnia_29_września_2015 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą Nr 277 załącznik nr 2 (87kB) Zapisz dokument  
Uchwałą Nr 297 (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do uchwały Nr 171 (14.9kB) Zapisz dokument  
załącznik do Uchwały Nr 190 (18kB) Zapisz dokument  
załącznik do uchwały nr 36 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do uchwały nr 37 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Głodowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Głodowski
Data wprowadzenia:2014-12-23 12:25:54
Opublikował:Marcin Głodowski
Data publikacji:2014-12-23 12:26:00
Ostatnia zmiana:2018-05-22 09:32:20
Ilość wyświetleń:7711

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij