Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Uchwały

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Brodnickiego.

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Brodnicy.

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014.

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Starosty Brodnickiego.

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Brodnickiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uchwała Nr III/14/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015 - 2035.

Uchwała Nr III/15/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr III/16/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr III/17/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu wchodzącego w skład działek 45/14 i 45/17 połozonych od ul. Cmentarnej, zlokalizowanych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr III/18/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brodnickim na lata 2015 - 2017".

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dn ia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru delegatów powiatu brodnickiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015 - 2035.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz Warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2015 r.

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Brodnicyz dnia 31 marca 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół W Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie likwidacji szkół w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego.

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego.

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2014.

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2015 r.

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy.

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2015 r.

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z 8 dnia października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2015 r.

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r."

Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 r.

Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres do 3 lat.

Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu Współpracy Powiatu brodnickiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotamiprowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2016 r.

Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej decyzja ministra Zdrowia gwarantującej wzrost wynagrodzeni pielęgniarek i połoznych.

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu brodnickiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 r.

Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.

Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usunietych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia a następnie odstąpienia od usuniecia pojazdu.

Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.

Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2035.

Uchwała Nr XVI/84/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016 - 2035.

Uchwała Nr XVI/85/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/86/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Brodnickiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Brodnicki oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie zbiczno zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Brodnickiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Brodnicki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystwywania.

Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016-2035.

Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.

Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek.

Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemca umowy najmu na kolejny okres do 3 lat.

Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na na przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016-2035.

Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Brodnica prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Uchwała Nr XX/102/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemca umowy najmu na kolejny okres do 3 lat.

Uchwała Nr XX/104/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie okreslenia zadań i wysokoścu środków Państwowego Funduszu Rehabilirtacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2016 r.

Uchwała Nr XX/105/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021".

Uchwała Nr XX/106/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XX/107/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na niezgodne z prawem działania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok.

Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w wprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Powiecie Brodnickim na lata 2016-2021".

Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2016-2021".

Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia17 maja 2016 r. w sprawie wystawienia weksla niezupełnego (in blanco) jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr XXIII/114/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/116/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu.

Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia odpłatnie w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIII/119/2016 RadyPowiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2015.

Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prtognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016 - 2035.

Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu konkursowego pn. Rodzina w Centrum.

Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XXIV/124/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016-2035.

Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Powiat Brodnicki do realizacji Projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 080438C Druzyny - Budy - Chojno o długości około 2,4 km oraz drogi 080440C na odcinku z miejscowości Chojno o długości około 0,8 km - Etap III" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".

Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała Nr XXV/130/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016 - 20135.

Uchwała Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni na bar w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu.

Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia nieodpłatnie w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy.

Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016 - 2035.

Uchwała Nr XXVII/141/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie okreslenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr XXVIII/142/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r.zmieniająca uchwałę w spawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/143/2016  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu odziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brodnickim na lata 2017-2022".

załącznik

Uchwała Nr XXVIII/144/2016  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji placówki - opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim.

Uchwała Nr XXVIII/145/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/146/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia nieodpłatnie w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVIII/147/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXVIII/148/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Uchwała Nr XXVIII/149/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XXVIII/150/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. wyrażająca stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Uchwała Nr XXVIII/151/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr XXIX/152/2016  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXIX/153/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2016 - 2035.

Uchwała Nr XXIX/154/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Weloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXIX/155/2016  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIX/156/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Uchwała Nr XXX/157/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy.

Uchwała Nr XXX/158/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XXX/159/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/160/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Powiatu w Brdnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Żuromińskiego dotyczącej nadmiernej koncentracji wielkofermowej na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Uchwała Nr XXXI/162/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 lutego 2017 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/163/2017  Rady Powiatu w Brrodnicy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgmnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnycj.

Uchwała Nr XXXI/164/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXII/165/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. Uchwała zostanie opublikowana po dostarczeniu przez odpowiedzialny podmiot.

Uchwała Nr XXXII/166/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/167/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia pozyczki zaciągnietej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała Nr XXXII/168/20017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Powiatui w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXII/170/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Uchwała Nr XXXIII/172/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2017 r.

zał.

Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/174/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXIII/175/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/176/2017   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok. 

sprawozdanie

Uchwała Nr XXXIV/177/2017   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 

Uchwała Nr XXXIV/178/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .

Uchwała Nr XXXIV/179/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIV/180/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035. 

Uchwała Nr XXXIV/181/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2016."

Uchwała Nr XXXIV/182/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorzadowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnejh w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.

zał. nr 1 i nr 2

Uchwała Nr XXXV/183/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni w trybie bezprzetargowym na rynek otwarty w systemie komercyjnym na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXXV/184/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/185/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Brodnicy w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Brodnicki Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy.

Uchwała Nr XXXV/186/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXV/187/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/188/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXV/189/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na rok 2016.

Uchwała Nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Brodnicy i zaliczenia  ich do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXVI/191/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/192/2017  z dnia 29 sierpnia 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego do 03.02.2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/193/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczacego ogłoszenia roku 2018 "Rokiem Anny Wazówny".

Uchwała Nr XXXVI/194/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uchwała Nr XXXVI/195/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 msierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017 - 20135.

Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego.

Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Raday Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bobrowo.

Uchwała Nr XXXVII/199/2017  Rady Powiatu w Brodnicy  z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzezonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2018.

Uchwała Nr XXXVII/200/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr XXXVII/201/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 wrzesnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/202/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/203/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 wrzesnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXVII/204/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2017 r.w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Brodnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Brodnickiego nadwyżki środków obrotowych.

Uchwała Nr XXXVIII/205/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do pracy.

Uchwała Nr XXXVIII/206/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy w osmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Brodnicy. 

Uchwała Nr XXXVIII/207/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Uchwała Nr XXXVIII/208/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną.

Uchwała Nr XXXVIII/210/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. zesłańców sybiru w Branżową Szkołę I Stopnia im. Zesłańców Sybiru.

Uchwała Nr XXXVIII/211/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia.

Uchwała Nr XXXVIII/212/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia.

Uchwała Nr XXXVIII/213/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr XXXVIII/214/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVIII/215/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXIX/216/2017   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/217/2017   Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Uchwała Nr XXXIX/218/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Uchwała Nr XXXIX/219/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/220/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystapienia Powiatu Brodnickiego do realizacji projektu pn. "Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 "Kształcenie ogólne i zawodowe" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XL/221/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającycm jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XL/222/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Powiatowi nowomiejskiemu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1803C określonym działką ewidencyjną nr 226 obręb 0002 Czystebłota.

Uchwała Nr XL/223/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w nsprawie okreslenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.

Uchwała Nr XL/224/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.

Uchwała Nr XL/225/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.

Uchwała Nr XL/226/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XL/227/2017  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Uchwała Nr XL/228/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLI/229/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Uchwała Nr XLI/231/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmian y uchwały Nr XXVII/133/2016 z dnia 18 października 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni na bar w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

Uchwała Nr XLII/233/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy na okres do 10 lat.

Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy. Uchwała zostanie opublikowana po dostarczeniu przez odpowiedzialny podmiot.

Uchwała Nr XLII/235/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brodnickim na lata 2018-2020".

zał.

Uchwała Nr XLII/236/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLII/237/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Uchwała Nr XLII/238/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/239/2018  z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr XLIII/240/2018  Rady Powiatu w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLIII/241/2018  Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie  powołania Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2018 r.

zał.

Uchwała Nr XLV/247/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko - pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uchwała Nr XLV/248/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLV/249/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2017".  Uchwała zostanie opublikowana po dostarczeniu przez odpowiedzialny podmiot.

Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nuchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035.

Załączniki

sprawozdanie (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stanowisko Rady (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XXX na 159 na 2017 (585.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIV 244 2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV 249 2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVI_252_2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 (13.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr 121 na 121 na 2016 (1015.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 146 (513.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I na 1 na 2014 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I na 2 na 2014 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I na 3 na 2014 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I na 4 na 2014 (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I na 5 na 2014 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 10 na 2014 (19.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 11 na 2014 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 12 na 2014 (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 13 na 2014 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 6 na 2014 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 7 na 2014 (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 8 na 2014 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II na 9 na 2014 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III na 14 na 2015 (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III na 15 na 2015 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III na 16 na 2015 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III na 17 na 2015 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III na 18 na 2015 (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 19 na 2015 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 20 na 2015 (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 21 na 2015 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 22 na 2015 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 23 na 2015 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 24 na 2015 (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 25 na 2015 (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 26 na 2015 (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 27na 2015 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 28 na 2015 (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV na 29 na 2015 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 50 na 2015 (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 51 na 2015 (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 52 na 2015 (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 53 na 2015 (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 54 na 2015 (966.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 55 na 2015 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 56 na 2015 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 57 na 2015 (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX na 58 na 2015 (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 30 na 2015 (363.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 31 na 2015 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 32 na 2015 (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 33 na 2015 (280.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 34 na 2015 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 35 na 2015 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V na 36 na 2015 (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI na 37 na 2015 (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI na 38 na 2015 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII na 39 na 2015 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII na 40na 2015 (372.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII na 41 na 2015 (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII na 42 na 2015 (361.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII na 43 na 2015 (406.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 44 na 2015 (281kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 45 na 2015 (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 46 na 2015 (310.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 47 na 2015 (336kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 48 na 2015 (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIIII na 49 na 2015 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X na 59 na 2015 (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X na 60 na 2015 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X na 61 na 2015 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X na 62 na 2015 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI na 63 na 2015 (146.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI na 64 na 2015 (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI na 65 na 2015 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII na 66na 2015 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII na 67 na 2015 (173.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII na 68 na 2015 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII na 69 na 2015 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII na 70 na 2015 (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII na 71 na 2015 (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII na 72 na 2015 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII na 73 na 2015 (19.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XIII na 73 na 2015 (19.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XIII na 74 na 2015 (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII na 75 na 2015 (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV na 76 na 2015 (280.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV na 76 na 2015 (280.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV na 77 na 2015 (799.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX na 100 na 2016 (871.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX na 96 na 2016 (174.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX na 97 na 2016 (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX na 98 na 2016 (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX na 99 na 2016 (885kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 221 na 2017 (568.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 222 na 2017 (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 225 na 2017 (544.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 226 na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 227 na 2017 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL na 228 na 2017 (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI na 229 na 2018 (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI na 231 na 2018 (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI na 232 na 2018 (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLII na 233 na 2018 (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLII na 235 na 2018 (16.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XLII na 236 na 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLII na 237 na 2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLII na 238 na 2018 (271kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII na 239 na 2018 (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII na 240 na 2018 (870.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII na 241 na 2018 (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIV 245 2018 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIV 242 2018 (165.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIV 243 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIV na 246 na 2018 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV _ 247 _ 2018 (153.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV _ 248 _ 2018 (645.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVI_251_2018 r. (1016.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 78 na 2015 (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 79 na 2015 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 80 na 2015 (237.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 81 na 2015 (278.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 82 na 2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV na 83 na 2015 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 84 na 2016 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 85 na 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 86 na 2016 (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 87 na 2016 (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 88 na 2016 (571.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI na 89 na 2016 (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII na 90 na 2016 (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII na 91 na 2016 (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII na 92 na 2016 (994.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII na 93 na 2016 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII na 94 na 2016 (257.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII na 95 na 2016 (344kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII na 95 na 2016 (344kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 101 na 2016 (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 102 na 2016 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 103 na 2016 (138.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 104 na 2016 (143.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 105 na 2016 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 106 na 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 107 na 2016 (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX na 107 na 2016 (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 108 na 2016 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 109 na 2016 (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 110 na 2016 (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 111 na 2016 (407kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 112 na 2016 (814.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI na 113 na 2016 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 114 na 2016 (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 115 na 2016 (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 116 na 2016 (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 117 na 2016 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 118 na 2016 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 119 na 2016 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII na 120 na 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV na 122 na 2016 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV na 123 na 2016 (826.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV na 124 na 2016 (992.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX na 152 na 2016 (905.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX na 153 na 2016 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX na 154 na 2016 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX na 156 na 2016 (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV 128 na 2016 (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV na 125 na 2016 (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV na 126 na 2016 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV na 127 na 2016 (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV na 129 na 2016 (180.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV na 130 na 2016 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI na 131 na 2016 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI na 132 na 2016 (883.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII 136 na 2016 (18.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVII na 133 na 2016 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 134 na 2016 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 135 na 2016 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 137 na 2016 (285.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 138 na 2016 (194.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 139 na 2016 (962.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 140 na 2016 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII na 141 na 2016 (188.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 142 na 2016 (14.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVIII na 143 na 2016 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 144 na 2016 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 145 na 2016 (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 146 na 2016 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 147 na 2016 (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 148 na 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 149na 2016 (5.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVIII na 150 na 2016 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII na 151 na 2016 (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX na 157 na 2017 (115.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX na 158 na 2017 (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX na 160 na 2017 (829.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX na 161 na 2017 (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI na 163 na 2017 (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI na 162 na 2017 (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI na 164 na 2017 (759.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII na 166 na 2017 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII na 167 na 2017 (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII na 169 na 2017 (831.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII na 170 na 2017 (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII na 171 na 2017 (326kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII na 168 na 2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII na 172 na 2017 (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII na 173na 2017 (1005.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII na 174 na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII na 175na 2017 (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV 178 2017 (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV na 176 na 2017 (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV na 177 na 2017 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV na 179 na 2017 (1003.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV na 180 na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV na 181 na 2017 (18.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIV na 182 na 2017 (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX na 216 na 2017 (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX na 217 na 2017 (642.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX na 219 na 2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIX na 220 na 2017 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 183 na 2017 (359.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 184 na 2017 (14.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXV na 185 na 2017 (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 186 na 2017 (456kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 186 na 2017 (572.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 187 na 2017 (1010.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 188na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV na 189 na 2017 (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 190 na 2017 (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 191 na 2017 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 192 na 2017 (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 193 na 2017 (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 194 na 2017 (373.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 195 na 2017 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 196 na 2017_ (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 197 na 2017 (160.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI na 198 na 2017 (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 199 na 2017 (275.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 200 na 2017 (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 201 na 2017 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 202 na 2017 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 203 na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 204 na 2017 (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 206 na 2017 (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 207 na 2017 (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 208 na 2017 (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 209 na 2017 (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 213 na 2017 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 214na 2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII na 215 na 2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII na 205 na 2017 (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII na 210 na 2017 (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII na 211 na 2017 (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII na 212 na 2017 (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała NrXXXIX na 218 na 2017 (166.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Nr XXIX na 155 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XL na 228 na 2017 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLI na 224 na 2018 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLI na 230 na 2018 (827.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwła Nr XL na 223 na 2017 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. do uchwały (74kB) Zapisz dokument  
zał. do uchwały (76.2kB) Zapisz dokument  
zał. do uchwały Nr XLIV na 246 na 2018 (30.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik do uchwały Nr XXXIII na 175 na 2017 (31.3kB) Zapisz dokument  
załączniki (804.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Pawlak
Data wprowadzenia:2014-12-04 11:58:12
Opublikował:Marcin Pawlak
Data publikacji:2014-12-16 14:36:29
Ostatnia zmiana:2018-05-11 09:02:55
Ilość wyświetleń:7081

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij