Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Rejestracja pojazdów (KT-01)

 

Wersja nr 05

 

Nazwa Wydziału, adres, nr pokoju, telefon kontaktowy:

 

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica,  pokój nr 5

tel. (56) 49 50 814, 49 50 846,  fax (56) 49 50 848

 

Stanowisko Zamiejscowe w Jabłonowie Pomorskim – obsługuje mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie,  pokój nr 8

tel. (56) 69 76 808, fax (56) 69 79 001

 

Podstawa prawna:

 

1.    ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo u ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.),

2.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r.  Nr 186, poz. 1322 ze zm.),

3.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r.  Nr 137, poz. 968 ze zm.),

4.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.),

5.    rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421).

6.    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. poz. 481),

7.    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189, poz. 1858 ze zm.),

8.    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 617),

9.    ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392),

10.  ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.),

11.  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

12.  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337),

13.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. Nr 189, poz. 1857 ze zm.),

14.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401),

15.  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. poz. 996).

 

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku pojazdu rejestrowanego uprzednio na terenie RP:    

1.    wniosek o rejestrację ( do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności pojazdu,      

3.    dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi,

4.    karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.    tablice (tablica) rejestracyjne,

6.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

  

 W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojazdu:  

1.   wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.   dowód własności,

3.   wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

4.   karta pojazdu wydana przez producenta lub importera (dotyczy pojazdów samochodowych),

5.  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” lub ”czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,

6.   oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo faktura zawierająca takie oświadczenie lub dowód opłaty w wysokości 500,00 zł wniesionej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7.  dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

 

 W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy:  

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu),

3.    dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

4.    tablice (tablica) rejestracyjne,

5.    dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej*,

6.    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” lub ”czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,

7.    zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku VAT lub brak takiego obowiązku*,

8.    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,  

9.    oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo dowód opłaty w wysokości 500,00 zł wniesionej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10.  tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula,

11.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

 

* Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku dokumentu wymienionego w pkt 5, 6 i 7, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

 

 

 

 

 

W przypadku powtórnej rejestracji  na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy:  

1.    wniosek o rejestrację (do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu),

3.    dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

4.    karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.    tablice (tablica) rejestracyjne,

6.    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego,  potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,  

7.    tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula,

8.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

 

 W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego:  

1.    wniosek o rejestrację ( do wypełnienia na gotowym druku),

2.    dowód własności,

3.    dowód rejestracyjny albo oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,

4.    uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

5.    zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu,

6.    tablice (tablica) rejestracyjne,

7.    dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

 

 W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu marki SAM:   

1.    wniosek o rejestrację ( do wypełnienia na gotowym druku),

2.    oświadczenie dotyczące własności zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,

3.    dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

4.      dokument pozwalający określić tożsamość właściciela pojazdu oraz nr PESEL lub REGON.

 

Opłaty:  

 

Patrz załącznik - Tabela opłat

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Brodnickiego  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.   dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:     

a)    umowa sprzedaży,

b)    umowa zamiany,

c)    umowa darowizny,

d)    umowa o dożywocie,

e)    faktura VAT lub rachunek uproszczony,

f)     prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,            

g)    akt notarialny,

2.      do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć aktualny dokument ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie OC; w przypadku pojazdów nowych lub po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce, taki dokument należy przedstawić najpóźniej w dniu wydania decyzji o rejestracji pojazdu na stałe, tj. przed odbiorem dowodu rejestracyjnego,

3.    w celu rejestracji pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych RP – nie jest wymagane oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,

4.    w celu rejestracji pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – nie jest wymagane oddanie karty pojazdu (jeżeli była wydana) oraz dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd był już zarejestrowany),

5.    w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności  

ich zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, zamiast tablic dołącza się stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,

6.    w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez ważnego badania technicznego i tablic rejestracyjnych nie jest możliwe uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego na stacji diagnostycznej. Konieczne jest złożenie wniosku o czasową rejestrację w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego badania.

7.    w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed jego ponownym zarejestrowaniem właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,

8.    w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

9.    w przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację załącza zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

10. w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego można przedstawić dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

11. w przypadku rejestracji pojazdu pochodzącego z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej sprowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami - zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą tego podatku (w tym przypadku należy przedstawić informację/dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności w tym zakresie),

12. w przypadku rejestracji pojazdu pochodzącego z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej sprowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami - zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża (w tym przypadku należy przedstawić informację/dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności w tym zakresie),

13. w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju ”samochodowy inny”, podrodzaj ”czterokołowiec” lub ”czterokołowiec lekki” od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub ww. pojazdu,

14.  dowód wpłaty w kwocie 500,00 zł wniesionej na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr konta na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.nfosigw.gov.pl) powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, tj. markę i nr nadwozia/podwozia,

15.  pojazdy podlegające powtórnej rejestracji po ich wcześniejszym wyrejestrowaniu to:

a)    odzyskane po kradzieży,

b)    zabytkowe,

c)    mające co najmniej 25 lat i uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,

d)    ciągniki i przyczepy rolnicze,

e)    wywiezione z kraju lub zbyte za granicą.

16. wszystkie czynności  w wydziale dokonuje właściciel lub osoba przez niego upoważniona,

17. dokumentem pozwalającym określić tożsamość właściciela jest:

a)    w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie z ewidencji  ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem,

b)    w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja o wpisie do CEIDG wraz z nr NIP oraz do wglądu dowód osobisty właściciela/właścicieli,

c)    w przypadku osoby prawnej – numer lub wypis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz zaświadczenie o  numerze identyfikacyjnym REGON.

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


Załączniki

TABELA OPŁAT (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rejestrację (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Grzyb
Data wprowadzenia:2007-11-13 00:00:00
Opublikował:Anna Grzyb
Data publikacji:2007-11-13 00:00:00
Ostatnia zmiana:2018-01-16 12:37:10
Ilość wyświetleń:25809

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij